Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Prístup k informáciám podľa zákona č. 211/2000 Z. z.

Informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z.

Prešovský samosprávny kraj  umožňuje občanovi právo žiadať sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

(Poznámka: Informácie o možnosti podania žiadosti, návrhu, podnetu, sťažnosti alebo iného typu podania -  okrem podaní podľa zákona 211/2000 nájdete v časti Žiadosť, podnet, návrh, sťažnosť.)

Odborným gestorom realizácie zákona o slobodnom prístupe k informáciám je kancelária riaditeľa.

Prílohy k informáciám podľa zákona 211/2000 Z. z.

Žiadosť o informácie (podľa zákona 211/2000 Z. z.)

Podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Tento formulár môžete po vyplnení zaslať poštou klasickým spôsobom alebo e-mailom, či osobne doručiť na uvedené kontakty.

Pre priame elektronické podanie priamo z portálu PSK použite nižšie priložené elektronické formuláre v časti Podania.

Čo má obsahovať žiadosť

Žiadosť musí obsahovať tieto náležitosti

 1. ktorej povinnej osobe je určená,
 2. meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa,
 3. adresu pobytu alebo sídla žiadateľa, kontaktné údaje
 4. požadované informácie, ktorých sa žiadosť týka,
 5. aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.

Miesto, čas a spôsob podania žiadosti (podľa zákona 211/2000 Z. z.)

Žiadosť je možné podať:

Žiadosť je možné podať osobným doručením, ústne alebo telefonicky počas pracovných dní v čase od 8,00 do 15.00 h. Žiadosti podané faxom a elektronickou poštou možno podávať bez časového obmedzenia.

Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku

Proti rozhodnutiu povinnej osoby o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17. Odvolanie sa podáva povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala, alebo mala vydať.

Organizačný útvar, ktorému bol doručený opravný prostriedok je povinný ho bez zbytočného odkladu odstúpiť, spolu so spisovým materiálom gestorovi.

Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií

 

JUDr. PhDr. Pavol Gojdič, PhD.

Kancelária riaditeľa Úradu PSK, oddelenie organizačné a registratúry
pavol.gojdic@psk.sk
tel: 051/7081 309
miestnosť: 005 prízemie

 

 

Publikované: 23.06.2010 / Aktualizované: 08.02.2023 HoreTlačiť