Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Kompetencie predsedu PSK

Kompetencie predsedu samosprávneho kraja definuje zákon č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov ( zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov .

Predseda zastupuje samosprávny kraj navonok. V majetkovoprávnych vzťahoch, pracovnoprávnych vzťahoch a v iných vzťahoch je štatutárnym orgánom; rozhoduje aj vo veciach, v ktorých zákon zveruje samosprávnemu kraju rozhodovanie o právach a povinnostiach právnických osôb a fyzických osôb v oblasti verejnej správy okrem vecí, o ktorých na jeho návrh rozhoduje organizačný útvar určený v organizačnom poriadku úradu.

Predseda zvoláva spravidla raz za mesiac predsedov komisií na prerokovanie otázok týkajúcich sa samosprávneho kraja.

Predsedu zastupujú podpredsedovia v rozsahu určenom predsedom.

Funkcia predsedu je nezlučiteľná s funkciou

a) poslanca zastupiteľstva,

b) štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej samosprávnym krajom, v ktorom bol zvolený,

c) zamestnanca samosprávneho kraja,

d) starostu obce alebo primátora mesta, alebo

e) podľa osobitného zákona.

 

Funkcia predsedu je verejná funkcia a nevykonáva sa v pracovnom pomere. Doterajší pracovnoprávny vzťah alebo obdobný pracovný vzťah zostáva zachovaný.

Vyhodnotenie činností

Kontakty

PaedDr. Milan Majerský, PhD.
predseda PSK
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

e-mail: predseda@psk.sk

tel.:  051/ 70 81 102 
fax: 051/  70 81 100

    

Rýchle odkazy

Fotogaléria predsedu

Publikované: 26.11.2008 / Aktualizované: 12.07.2023 HoreTlačiť