Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

Kraj udelil 40 plakiet pre pedagógov i žiakov

V Prešovskom samosprávnom kraji sa 15. júna konalo slávnostné ukončenie školského roka. Pri tejto príležitosti samosprávny kraj po siedmykrát ocenil najúspešnejších pedagogických pracovníkov a žiakov stredných škôl v pôsobnosti PSK.

Spolu 20 pedagógov z celého kraja získalo plaketu Jána Ámosa Komenského – Sophista pro regione – učiteľ múdrosti pre región. Návrhy na ocenenie posielali riaditelia škôl a o ocenení rozhodovali členovia Územnej školskej rady. Medzi laureátmi sú učitelia z okresov Humenné, Levoča, Kežmarok, Prešov, Poprad, Sabinov, Stará Ľubovňa a Snina.

O ocenení študentov rozhodovala komisia zložená zo zástupcov odboru školstva PSK. Spolu 20 študentov z deviatich okresov ocenili plaketou Lux Mentium – Svetlo poznania. Najviac laureátov je z okresov Humenné, Prešov a Sabinov (3), po dvoch majú okresy Bardejov, Poprad, Stará Ľubovňa, Svidník a Snina, jedna ocenená žiačka je z Medzilaboriec.

Obe ocenenia majú úzku súvislosť s regiónom: Ján Amos Komenský navštívil a krátko pôsobil aj v meste Prešov. Lux mentium je zase názov diela prešovského rodáka Jána Bayera, takmer-zakladateľa evanjelického kolégia.

***

Prešov 3. júla 2015

Veronika Fitzeková
hovorkyňa PSK

***

Ocenení pedagógovia:

Ing. Zdenek Snítil – zástupca riaditeľky Strednej priemyselnej školy v Snine. Spoluzakladateľ zváračskej školy a vedúci podnikateľskej činnosti. Je manažérom aktivít v projektoch Európskeho sociálneho fondu, cezhraničnej spolupráce a projektov v rámci programu Erazmus+.

RNDr. Alica Šoltýsová – učiteľka chémie, fyziky a anglického jazyka na Strednej priemyselnej škole v Poprade. Podieľa sa na realizácii medzinárodných projektov a pod jej vedením sa žiaci školy zapojili do projektu Euroscola a navštívili Európsky parlament v Štrasburgu.

PaedDr. Lucia Matišinová – učí na Gymnáziu Terézie Vansovej v Starej Ľubovni. Už ôsmy rok pripravuje so žiakmi školský časopis Gymploviny, ktorý získal mnohé ocenenie v celoslovenských súťažiach školských časopisov ako Sila slova či Štúrovo pero.

Ing. Erika Sopková – pracuje na Strednej odbornej škole Majstra Pavla v Levoči ako majsterka odbornej výchovy v učebnom odbore cukrár.

PaedDr. Melánia Pavúková – učiteľka matematiky a geografie na Obchodnej akadémii v Poprade. Organizátorka matematických a prírodovedných súťaží ako Klokan či Deň zdravej výživy. Koordinuje domácu i zahraničnú prax žiakov v odbore služby v cestovnom ruchu.

Mgr. Andrea Petrášková – vedúca školského časopisu Stretnutia na Gymnáziu Pavla Országha Hviezdoslava v Kežmarku. V minulom školskom roku získal časopis Zlaté Štúrovo pero a v tomto školskom roku v tej istej súťaži obsadil 3. miesto.

PhDr. Marta Sabolová – riaditeľka Strednej odbornej školy v Kežmarku. Pod jej vedením sa začali vyučovať nové odbory, ktoré prispeli k zvýšeniu atraktívnosti školy.

Ing. Dana Gburová – učiteľka odborných ekonomických predmetov Obchodnej akadémie v Starej Ľubovni. Jej žiaci dosahujú vynikajúce výsledky v rôznych celoslovenských súťažiach. V tomto roku to bolo 4. miesto na olympiáde Mladý účtovník a 2. miesto vo Finančnej olympiáde.

PaedDr. Mária Novosadová – učiteľka na Gymnáziu Jána Adama Raymana v Prešove. Venuje sa práci s talentovanými žiakmi v ruskom jazyku, kde žiaci pod jej vedením v celoslovenskej súťaži Ruské slovo dosiahli 2. a 3. miesto.

RNDr. Marián Hamrák – zástupca riaditeľa školy na Gymnáziu arm. gen. L. Svobodu v Humennom. Koordinátor zavádzania elektronického testovania žiakov, tvorca prvého školského vzdelávacieho programu Krok do budúcnosti.

Mgr. Ján Matoš – riaditeľ SOŠ technickej v Humennom. Pod jeho vedením sa škola zmenila na modernú strednú odbornú školu, v ktorej žiaci dosahujú vynikajúce výsledky hlavne v odborných súťažiach.

Ing. Jozef Krídla – učiteľ odborných elektrotechnických predmetov na SOŠ technickej v Humennom. Tvorca mnohých učebných pomôcok a textov. V súťaži Enersol jeho žiaci v minulom a v tomto školskom roku postúpili na medzinárodné kolo.

Ing. Antónia Kolenková – učiteľka odborných ekonomických predmetov na Hotelovej akadémii v Prešove a zároveň zástupkyňa riaditeľa školy. Podieľala sa na tvorbe a úpravách základných pedagogických dokumentov pre študijný odbor hotelová akadémia.

PaedDr. Miriam Sterczová – učiteľka na Strednej odbornej škole vo Svite. Úspešne sa podieľala na realizácii projektu Rozdiely nás spájajú v rámci programu Comenius, či získanie 2. miesta v rámci Projektu EUROSCOLA a účasť žiakov na rokovacom dni v EP v Štrasburgu.

Ing. Jana Drábová – učí na Spojenej škole vo Svidníku odborné ekonomické predmety. K jej úspechom patrí príprava žiakov na olympiádu Mladý účtovník, v ktorej jej žiak na regionálnom kole získal 1. miesto a na celoštátnom kole získal 4. miesto.

Ing. Vlasta Ivančová – zástupkyňa riaditeľa Strednej odbornej školy vo Vranove nad Topľou. Aktívna je jej práca na rôznych projektoch, ktoré posunuli školu dopredu. Organizuje účasť žiakov na rôznych súťažiach s celoštátnou aj medzinárodnou účasťou, čo prispieva k propagácii školy.

PhDr. Daniela Hermanovská – učiteľka na Strednej odbornej škole v Prešove. Úspešne zapája žiakov do charitatívnych podujatí Červené stužky a spolupracuje s občianskym združením Liga proti rakovine.

Mgr. Alžbeta Štefančíková – pôsobí na Strednej odbornej škole v Starej Ľubovni. Angažuje sa v projekte Hotelierstvo a gastronómia 3. tisícročia. Pod jej vedením žiaci získavajú popredné umiestnenia v národných aj medzinárodných súťažiach Mladý tvorca, Varenie bez hraníc, EUROCUP, SWEETCUP či Tatranský kuchár.

Ing. Gabriela Lazoríková – učiteľka matematiky a chémie na Gymnáziu v Lipanoch. Autorka didaktických a metodických materiálov z chémie a ekológie. Veľkým prínosom pre školu je zapojenie do programu Zelená škola, ktorý koordinuje od roku 2010 a pod jej vedením získala medzinárodný certifikát a vlajku Zelenej školy v roku 2012 a 2014.

Ing. Anna Chomaničová, CSc. – učiteľka anglického jazyka na Strednej odbornej škole v Snine. Je lektorkou Štátneho inštitútu odborného vzdelávania pre projekt Externé testovanie v oblasti vzdelávania. Zriadila knižnicu jazykovej literatúry vydavateľstva Oxford Univerzity Press pre anglický jazyk.

Ocenení žiaci:

Dominik Kohut – žiak Strednej priemyselnej školy v Snine. V súťaži Strojár – inovátor sa umiestnil na 2. mieste. Je spolutvorcom HHO generátora, s ktorým uspel na Strojárskej olympiáde a poukázal na problematiku využitia alternatívnych druhov palív spaľovacích motorov.

Tomáš Orolín – žiak Strednej priemyselnej školy v Poprade. V celoslovenskej súťaži Innovation&Creativity Camp získal 1. miesto za návrh stratégie na vylepšených 3D simulátoroch. 3. miesto získal v česko-slovenskej súťaži Innovation Camp v Brne.

Katarína Semanišinová – žiačka Hotelovej akadémie Jána Andraščíka v Bardejove. Získala 1. miesto v celoslovenskom kole súťaže Môj nápad pre región, 1. miesto v krajskom kole SOČ – tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie a Cenu dekana Prírodovedeckej fakulty v Košiciach za súťažnú prácu v celoštátnom kole SOČ.

Katarína Ščigulinská – žiačka Gymnázia Terézie Vansovej v Starej Ľubovni. Šéfredaktorka študentského časopisu Gymploviny. Pod jej vedením časopis získal 3. miesto v súťaži školských časopisov Sila slova, 3. miesto v súťaži Štúrovo pero, Cenu televízie Markíza 1. stupňa a 1. miesto v súťaži školských časopisov PSK.

Dávid Kovalčík – žiak Gymnázia Antona Prídavka v Sabinove. Pravidelne reprezentuje školu na olympiáde v anglickom jazyku. V súťaži Angličtinár roka 2014, kde bolo 8 118 účastníkov, sa umiestnil na 2. mieste v rámci Slovenska a na 4. mieste v rámci Česka a Slovenska.

Martin Rusnák – žiak Gymnázia v Snine. Finalista esejistickej súťaže Sofia 2014 a víťaz esejistickej súťaže o týždenný pobyt v EP v Bruseli. V krajskom kole dejepisnej olympiády získal 2. miesto.

Kristína Gregová - žiačka Strednej zdravotníckej školy v Prešove. V stredoškolskej odbornej činnosti s prácou Komunikácia pomocou bazálnej stimulácie získala v krajskom kole 1. miesto a postúpila do celoslovenského kola. Pomáha postihnutým deťom z Detského domova v Prešove.

Natália Kupčíková – žiačka Strednej odbornej školy v Lipanoch v odbore cukrár. Získala 1. miesto v kategórii junior v súťaži Koláč rádia Regina, 3. miesto v celoslovenskej súťaži Top cukrár v Žiline. V medzinárodnej súťaži SWEETCUP 2015 získala striebornú medailu za originálnu tortu pre 21. storočie.

Žaneta Buberová – žiačka Strednej odbornej školy Andyho Warhola v Medzilaborciach. Šéfredaktorka školského časopisu La Borec, riešiteľka súťaží Matematický klokan, Genius matematicus či Expert genialita Show. Na veľtrhu cvičných firiem v Bratislave získala s firmou Andy Tours 2. miesto.

Patrícia Valichnáčová – žiačka Strednej odbornej školy technickej v Humennom. Reprezentovala školu v tvorbe a konštrukcii funkčných modelov elektrotechnických zariadení, kde obsadila 1. miesto, v celoštátnom kole súťaže ENERSOL SK v Senici v tvorivej kategórii obsadila 3. miesto.

Jakub Adzima – žiak Spojenej školy na Ulici Ľudmily Podjavorinskej v Prešove. K jeho najvýraznejším úspechom patrí niekoľkonásobná účasť v súťaži ZENIT a následný postup na celoštátne kolo tejto súťaže. V súťaži Strojár – inovátor získal cenu verejnosti.

Patrik Hnát – žiak Spojenej školy vo Svidníku. V regionálnom kole olympiády Mladý účtovník získal 1. miesto, v celoštátnom kole 4. miesto a zaradil sa medzi TOP mladých účtovníkov Slovenska. Aktívne pracuje aj v cvičnej firme Car Performence, s ktorou na medzinárodnej prehliadke cvičných firiem získal 1. miesto v kategórii Najlepší katalóg.

Ladislav Hudák – žiak Strednej odbornej školy technickej v Humennom. V celoštátnom kole súťaže ENERSOL SK obsadil 3. miesto a bol členom reprezentácie Slovenskej republiky na medzinárodnej prehliadke v Jihlave.

Juraj Konkoľ – žiak Strednej odbornej školy v Starej Ľubovni. V súťaži Mladý tvorca 2014 získal cenu ministra a 1. miesto v sekcii TOP turistická destinácia s projektom Srdce a krv Pienin, v roku 2015 svoje ocenenie obhájil projektom Podpis minulosti venovaným hradu Ľubovňa.

Peter Kromka – žiak Gymnázia v Lipanoch. Pracuje v redakcii školského časopisu Vzlet, ako herec v divadelnom krúžku SLOVO, jeho družstvo v celoštátnej súťaži Kľúč od pevnosti získalo 2. miesto. V roku 2014 sa stal absolútnym víťazom celoštátnej súťaže Hodžova esej a v tomto roku získal 3. miesto v esejistickej súťaži Sofia.

Alexandra Vasiľová – žiačka Strednej umeleckej školy v Prešove. Zapája sa do projektov školy ako 7 nástenných malieb v prešovskej nemocnici, kulisy k 10. výročiu dobrovoľníctva v Prešove či kulisy k predstaveniu Šmolkovia pre Detský domov v Prešove.

Katarína Hudačková – žiačka Gymnázia Leonarda Stöckela v Bardejove. Získala dve strieborné medaily v celoslovenskom kole biologickej olympiády a postup na medzinárodnú olympiádu v Gruzínsku, kde získala v celosvetovej konkurencii zlatú medailu. Je v užšom výbere na medzinárodnú súťaž enviromentálnych projektov INEPO 2016.

Marek Kuchta – žiak Strednej zdravotníckej školy v Poprade. Člen redakčnej rady školského časopisu Fonendoskop, ktorý získal ocenenia na súťažiach Štúrovo pero, Žurnálový stetoskop či regionálnych súťažiach.

Patrik Džavoronok – žiak Gymnázia duklianskych hrdinov vo Svidníku. Organizoval semináre v rámci projektu Mladí bez nenávisti. Pracuje v Mládežníckom parlamente mesta Svidník. Pôsobí ako ambasádor Masarykovej univerzity v Brne a Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Andrea Haburajová – žiačka Strednej odbornej školy v Humennom. V súťažiach zameraných na vizáž získala 1. miesto v celoslovenskej súťaži Interbeauty Trophy v Bratislave, 1. miesto v medzinárodnej súťaži krajín V4 v Rimavskej Sobote a 3. miesto v medzinárodnej súťaži Mladý módny tvorca v Jihlave.

***

Fotogaléria:

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie
tlačový hovorca PSK, vedúca oddelenia
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135, +421 904 832 004
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

Newsletter Prešovského samosprávneho kraja prihláste sa na odber

 

Publikované: 03.07.2015 / Aktualizované: 09.07.2015 HoreTlačiť