Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

Kuzmányho ulica v Prešove otvorená

Vysporiadanie majetkových vzťahov trvalo sedem rokov

Vo štvrtok 19. novembra bola v Prešove do užívania slávnostne odovzdaná komunikácia III. triedy č. 06815, viac známa pod označením Kuzmányho ulica. S rozpočtom dva milióny eur išlo najväčšiu investíciu v cestnom hospodárstve od vzniku samosprávneho kraja. Úsek cesty dlhý takmer 300 metrov prepojil križovatku pri Čiernom moste s Rusínskou ulicou. Stalo sa tak takmer 15 rokov po sprejazdnení Rusínskej ulice, ktorá spája najväčšie prešovské sídlisko Sekčov s centrom mesta.

Investičný zámer na realizáciu tejto stavby vrátane územného rozhodnutia pripravovala ešte Slovenská správa ciest. Po prevzatí kompetencií k regionálnym cestám v roku 2004 krajská samospráva zabezpečovala aktualizáciu projektovej dokumentácie podľa platných legislatívnych noriem a vyhlášok. Majetkovo-právne vysporiadanie s vlastníkmi začal kraj riešiť už v roku 2007.V marci 2009 samosprávny kraj a mesto podpísali dohodu, podľa ktorej si rozdelili vysporiadanie majetkových vzťahov. Mesto Prešov malo vysporiadať pozemky štátu v správe prešovskej Fakultnej nemocnice, Slovenského pozemkového fondu, Obvodného úradu v Prešove, Železníc SR, Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany prírody, jedného súkromného vlastníka a mestské parcely. Samosprávny kraj sa zaviazal vysporiadať pozemky šiestich súkromných vlastníkov. „Proces výstavby roky brzdilo majetkové vysporiadanie nehnuteľností dotknutých výstavbou cesty. Nemyslel som, že potrvá celých sedem rokov, kým reálne začneme stavať,“ konštatuje predseda PSK Peter Chudík. Samosprávny kraj ukončil majetkové vysporiadanie v roku 2012, pričom za pozemky zaplatil 700 000 eur, mesto Prešov tento proces ukončilo až v roku 2014.

Zmluva o dielo v celkovej hodnote 1,305 milióna eur bola podpísaná 15. júla 2014 s akciovou spoločnosťou Doprastav. Celá stavba bola rozčlenená do 38 stavebných objektov a práce boli zrealizované za 15 kalendárnych mesiacov. Výstavba úseku zahŕňala okrem úpravy cesty aj rozšírenie mosta nad železničnou traťou, chodníky a cyklistické pruhy, výstavbu protihlukovej steny a rekonštrukciu verejného osvetlenia.

V posledných týždňoch došlo na stavbe k súbehu dvoch investičných akcií – s dostavbou Kuzmányho ulice sa realizovala aj úprava jazdných pruhov na križovatke Rusínska – Východná, kde bola investorom Slovenská správa ciest.

Otvorenie kritického úseku prinieslo mestu Prešov nové možnosti prepojenia jednotlivých dopravných uzlov, ktoré je nutné zladiť v rámci generelu dopravy Prešovského samosprávneho kraja, Mesta Prešov a zámerov Slovenskej správy ciest. Podarilo sa naplniť prvý krok v rámci deklarácie medzi ministerstvom dopravy a PSK o usporiadaní cestnej siete v meste Prešov do doby vystavania diaľničnej siete dotýkajúcej sa mesta. Na území krajského mesta došlo k prekategorizovaniu ciest a od 1. septembra tohto roku je Rusínska ulica na základe rozhodnutia ministerstva dopravy zaradená do kategórie ciest I. triedy pod číslom I/20. Prečíslovanie cestnej siete na území mesta prinieslo nové zvislé a vodorovné dopravné značenie. V blízkej budúcnosti bude potrebné zrealizovať aj druhý krok deklarácie – prestavbu križovatky Rusínska – Ul. arm. gen. Svobodu, čo by malo zvýšiť plynulosť premávky na ceste I/20.

***

Prešov 20. novembra 2015

Veronika Fitzeková
hovorkyňa PSK

Fotogaléria:

 

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie
tlačový hovorca PSK, vedúca oddelenia
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135, +421 904 832 004
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

Newsletter Prešovského samosprávneho kraja prihláste sa na odber

 

Publikované: 20.11.2015 / Aktualizované: 11.01.2016 HoreTlačiť