Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475. www.po-kraj.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Informovanie o činnosti VÚC, zverejňovanie aktualít

Popis služby

Prešovský samosprávny kraj sa pri výkone samosprávy stará o všestranný rozvoj svojho územia a o potreby svojich obyvateľov. V zmysle platnej legislatívy samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami, zabezpečuje a chráni práva a záujmy svojich obyvateľov. Svojou pôsobnosťou zasahuje do niekoľkých oblastí – doprava, kultúra, zdravotníctvo, sociálne služby, školstvo, šport a starostlivosť o deti a mládež, regionálny rozvoj, územné plánovanie a životné prostredie. Bližšie informácie o konkrétnych kompetenciách PSK nájdete v sekcii Kompetencie.

Informácie z diania PSK doma i v zahraničí získate z webového portálu samosprávy priamo z úvodnej stránky.

Aktuality a tlačové správy

  • Aktuality ponúkajú aktuálne informácie z diania samosprávy a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK (stredných škôl, sociálnych a kultúrnych zariadení).
  • Tlačové správy sú správy tlačového oddelenia PSK k najaktuálnejším témam a podujatiam v rámci kraja.
Kraj bez bariér - pages

Medzinárodné dianie

Aktuálne informácie zo zahraničia ponúka sekcia Medzinárodná spolupráca. Nájdete tu aktuality z EÚ, informácie z Bruselu (zastúpenie PSK v Bruseli) a ďalšie zaujímavosti týkajúce sa medzinárodnej spolupráce.

Mediálna komunikácia

Mediálnou politikou sa PSK snaží aktívne komunikovať so širokou verejnosťou, pričom najväčší dôraz kladie na obyvateľov kraja a inštitúcie, ktoré pôsobia v tomto regióne.

  • Magazín PSK je televízna relácia s mesačnou periodicitou, ktorú vysielajú súkromné regionálne televízie v PSK od mája 2003. Jej cieľom je priblížiť obyvateľom Prešovského regiónu aktuálne dianie v krajskej samospráve. Relácia občanov informuje o zasadnutiach Zastupiteľstva PSK, vysvetľuje zámery a približuje ciele, ktoré chce vedenie samosprávneho kraja dosiahnuť.
  • Župné novinky PSK sú vydávané raz mesačne ako príloha denníka Korzár. Na dvojstrane tohto denníka nájdete najaktuálnejšie informácie a témy daného mesiaca, ktoré sa udiali v PSK.

Úradná tabuľa

Úradná tabuľa slúži na zverejňovanie informácií týkajúcich sa cenových výmerov, materiálov na pripomienkovanie, odpredaja a prenájmu majetku, prevodu prebytočného majetku, poskytovania dotácií, prístupu k povinným informáciám podľa 211/2000 Z. z., rozpočtu a záverečného účtu PSK, sadzobníka správnych poplatkov, verejného obstarávania, volieb do samosprávy a volieb členov do Rady škôl, všeobecne záväzných nariadení, výberových konaní a voľných pracovných ponúk, zverejňovania zmlúv, objednávok a faktúr, podávania žiadostí, podnetov, návrhov a sťažností.

Lehota vybavenia služby

Zákonná lehota na vybavenie služby je 30 dní.

Správne poplatky

Táto služba nie je spoplatnená, ak je vybavená výlučne elektronickým spôsobom. Inak sa účtuje poplatok v zmysle sadzobníka správnych poplatkov.

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie z činnosti PSK nájdete v Najnovšie na webe, Zastupiteľstvo, Cezhraničné programy alebo Regionálny operačný program.

Ak ste nenašli, čo ste hľadali, doplňujúce informácie je možné získať prostredníctvom - webovej stránky Úradu PSK, telefonicky, mailom na uvedených kontaktoch, elektronickým podaním pomocou elektronického formulára, poštou či osobne na adrese: Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Kancelária predsedu tlačové oddelenie, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov.

Ochrana osobných údajov

Prešovský samosprávny kraj spracúva osobné údaje v súlade so  zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a v zmysle Zásad spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji zverejnených na jeho webovom sídle.

Doplňujúce informácie k používaniu tejto elektronickej službmôžete  získať vyplnením nižšie zverejneného elektronického formulára - Všeobecné elektronické podanie.

Podanie

 

 

 

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu: Slovensky   E-služby   Elektronické služby   Informácie o kraji a VÚC   Informovanie o činnosti VÚC, zverejňovanie aktualít

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE: