Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475. www.po-kraj.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Vybavovanie sťažností a podnetov

Popis služby

Sťažnosti možno podávať v úradných hodinách na Úrade PSK, riešia sa podľa postupu určeného zákonom a Zásadami vybavovania sťažností a petícií v Prešovskom samosprávnom kraji.

 • formát PDF Zásady vybavovania sťažností a petícií v PSK (nové, vydanie 2015) - dokument na stiahnutie vo formáte PDF (133 kB) 
 • Schválené: 27. 10. 2015, Účinné: 27. 10. 2015 (dňom schválenia) - Dňom nadobudnutia účinnosti týchto zásad, rušia sa Zásady vybavovania sťažností a petícií v podmienkach Prešovského samosprávneho kraja, ktoré boli schválené uznesením Zastupiteľstva PSK č. 55/2010 dňa 22. 6. 2010.

Sťažnosť je podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby (ďalej len „sťažovateľ“), ktorým

 • sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou (ďalej len „činnosť“) orgánu verejnej správy,
 • poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej správy.

Podanie sa posudzuje podľa obsahu. Ak podanie obsahuje viacero častí, z ktorých:

 • niektoré nie sú sťažnosťou podľa § 4, orgán verejnej správy vybaví ako sťažnosť iba tie časti podania, ktoré sú sťažnosťou podľa tohto zákona; časti podania, ktoré nie sú sťažnosťou, orgán verejnej správy sťažovateľovi nevráti a v oznámení výsledku prešetrenia sťažnosti uvedie dôvody ich neprešetrenia,
 • všetky sú sťažnosťami podľa tohto zákona, avšak na vybavenie niektorých nie je orgán verejnej správy príslušný, vybaví iba tie časti sťažnosti, na ktorých vybavenie je príslušný; ostatné časti sťažnosti postúpi podľa § 9 orgánu verejnej správy príslušnému na ich vybavenie.

Sťažnosťou podľa tohto zákona nie je podanie, ktoré

 • má charakter dopytu, vyjadrenia, názoru, žiadosti, podnetu alebo návrhu a nie je v ňom jednoznačne vyjadrené, ochrany akého svojho práva alebo právom chráneného záujmu sa osoba domáha,
 • poukazuje na konkrétne nedostatky v činnosti orgánu verejnej správy, ktorých odstránenie alebo vybavenie je upravené iným právnym predpisom,
 • je sťažnosťou podľa osobitného predpisu, alebo
 • smeruje proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy vydanému v konaní podľa iného právneho predpisu.

Sťažnosťou podľa tohto zákona nie je ani podanie:

 • PSK , v ktorom upozorňuje na nedostatky v činnosti iného orgánu verejnej správy,
 • osoby poverenej súdom na výkon verejnej moci.

Sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná. Musí z nej byť jednoznačné proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje, čoho sa sťažovateľ domáha (ďalej len „predmet sťažnosti“) a musí byť sťažovateľom podpísaná. Podpísaním sťažnosti v elektronickej forme sa rozumie podpísanie sťažnosti platným zaručeným elektronickým podpisom sťažovateľa.

Lehota vybavenia služby

Hlavný kontrolór PSK podľa obsahu sťažnosti, zamerania a závažnosti, postúpi sťažnosť na prešetrenie a vybavenie vecne príslušnému odboru Úradu PSK s tým, že sťažnosť musí byť vybavená do 60 pracovných dní od jej doručenia na Úrad PSK (lehota platí pre elektronické podanie podpísané zaručeným elektronickým podpisom alebo tlačenú (papierovú) formu s podpisom).

Prijatú sťažnosť, na ktorej vybavenie nie je PSK príslušný, postúpi ÚHK PSK najneskôr do 10  pracovných dní od doručenia orgánu verejnej správy príslušnému na jej vybavenie a zároveň o tom upovedomí sťažovateľa, okrem prípadu v § 8 ods. 3 zákona o sťažnostiach.

Poznámka: Ak sťažnosť podaná v elektronickej forme (mailom, nie elektronickým podaním) alebo telefaxom nie je podpísaná a sťažovateľ ju do 5 pracovných dní od jej podania nepotvrdí vlastnoručným podpisom, sťažnosť sa odloží. Lehota na vybavenie sťažnosti začína plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po dni doručenia písomného potvrdenia.

Oznámenia o výsledku priebehu sťažností

Oznámenia o výsledku priebehu sťažností

Sledovanie evidencií sťažností

Centrálna evidencia vybavovania sťažností na Úrade PSK

Správne poplatky

Táto služba nie je spoplatnená, ak je vybavená výlučne elektronickým spôsobom. Inak sa účtuje poplatok v zmysle sadzobníka správnych poplatkov.

Doplňujúce informácie

Viac informácií o sťažnostiach získate v  Zásadách vybavovania sťažností a petícií v Prešovskom samosprávnom kraji.

Ďalšie informácie o danej službe je možné získať prostredníctvom - webovej stránky Úradu PSK, telefonicky, mailom na uvedených kontaktoch, poštou či osobne na adrese: Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Útvar hlavného kontrolóra, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov.

Ochrana osobných údajov

Prešovský samosprávny kraj spracúva osobné údaje v súlade so  zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a v zmysle Zásad spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji zverejnených na jeho webovom sídle.

Podanie

Podanie možno podať  klasickým spôsobom - písomne prostredníctvom pošty, e-mailu, ústne do záznamu, telefaxom alebo osobne na uvedených kontaktoch. 

Prostredníctvom tejto služby je možné podať elektronické podanie priamo z portálu PSK pomocou príslušného elektronického formulárapodnet, sťažnosť alebo doplnenie podania.

 

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu: Slovensky   E-služby   Elektronické služby   Podnety, petície, návrhy, sťažnosti   Vybavovanie sťažností a podnetov

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE: