Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475. www.po-kraj.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Poskytovanie sociálnej služby v zariadení sociálnej starostlivosti

Popis služby

Prešovský samosprávny kraj v súlade s § 81 zákona NR SR č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnych službách) posudzuje odkázanosť na sociálnu službu poskytovanú v zariadení:

  • podporovaného bývania,
  • v rehabilitačno stredisku,
  • v domove sociálnych služieb,
  • a špecializovanom zariadení,

a zároveň zabezpečuje poskytovanie sociálnych služieb v uvedených typoch zariadení sociálnych služieb.

Občan môže požiadať o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu vyplnením formulára žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. Výsledkom posudkovej činnnosti je vydanie rozhodnutia o odkázanosti na vybraný druh sociálnej služby.

Zároveň môže občan prostredníctvom formulára žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby požiadať o poskytovanie sociálnej služby v konkrétnom vybranom zariadení sociálnych služieb, a to podľa druhu služby, na ktorú žiadal byť posúdený.

Lehota vybavenia služby

Lehota na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu je podľa  § 49 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 30 dní. Plynutie zákonnej lehoty je možné prerušiť v prípade, keď žiadosť nie je kompletná a pokiaľ žiadateľ nedoplní všetky povinné náležitosti a prílohy k žiadosti.

Rozhodnutie o odkázanosti je možné vydať po doložení všetkých dokladov. V prípade, že požadované doklady nebudú predložené v stanovenej lehote, správny orgán konanie zastaví, pričom účastník konania musí byť o možnosti zastavenia konania vo výzve poučený.

Správne poplatky

Táto služba nie je spoplatnená, ak je vybavená výlučne elektronickým spôsobom. Inak sa účtuje poplatok v zmysle sadzobníka správnych poplatkov.

Doplňujúce informácie

Ďalšie informácie o danej službe je možné získať prostredníctvom -  webovej stránky Úradu PSK, telefonicky, mailom na uvedených kontaktoch, elektronickým podaním pomocou elektronického formulára, poštou či osobne na adrese: Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor sociálny, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov.

Ochrana osobných údajov

Prešovský samosprávny kraj spracúva osobné údaje v súlade so  zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a v zmysle Zásad spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji zverejnených na jeho webovom sídle.

Podanie

Prostredníctvom tejto služby je možné podať elektronické podanie priamo z portálu PSK pomocou príslušného elektronického formulára podania.

UPOZORNENIE

Elektronicky podaná žiadosť musí byť podpísaná elektronickým podpisom žiadateľa - fyzickej osoby alebo štatutárneho zástupcu žiadateľa – právnickej osoby prostredníctvom eID karty, inak nie je platná a nebude vybavená.

Formulár elektronického podania je možné využiť aj bez použitia eID karty, ale v takomto prípade je potrebné vyplnený formulár vytlačiť a podpísať a takto vyplnenú žiadosť  v listinnej podobe zaslať na Odbor sociálny Úradu PSK.

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu: Slovensky   E-služby   Elektronické služby   Sociálne služby   Sociálne služby v zariadeniach sociálnej starostlivosti

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE: