Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475. www.po-kraj.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Informovanie o voľných miestach pre študentov na stredných školách

Popis služby

V zmysle § 9 ods. (10) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení samosprávny kraj zverejňuje zoznamy voľných miest v stredných školách vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti po jednotlivých termínoch prijímacieho konania v príslušnom školskom roku.

Ide o počty voľných miest podľa jednotlivých odborov, ktoré školy ponúkli v prijímacom konaní na základe VZN PSK (počty tried) a súhlasu zriaďovateľa (počty žiakov v triede).

Informácie sú prioritne určené – pre žiakov ZŠ a ich zákonných zástupcov, v prípade nadstavbového, pomaturitného a vyššieho odborného štúdia aj pre verejnosť.

Lehota vybavenia služby

Táto služba nie je spoplatnená, ak je vybavená výlučne elektronickým spôsobom. Inak sa účtuje poplatok v zmysle sadzobníka správnych poplatkov.

Zoznam voľných miest na stredných školách

Filter:

Študijný odbor - zadajte hľadaný študijný odbor

Škola - zadajte názov hľadanej strednej školy

Nenašli sa žiadne záznamy.

Doplňujúce informácie

Ďalšie informácie o danej službe je možné získať prostredníctvom -  webovej stránky Úradu PSK, telefonicky, mailom na uvedených kontaktoch, elektronickým podaním pomocou elektronického formulára, poštou či osobne na adrese: Úrad Prešovského samosprávneho kraja,  Odbor školstva, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov.

Ochrana osobných údajov

Prešovský samosprávny kraj spracúva osobné údaje v súlade so  zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a v zmysle Zásad spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji zverejnených na jeho webovom sídle.

Podanie

Podanie možno podať klasickým spôsobom - prostredníctvom pošty, e-mailu alebo osobne na uvedených kontaktoch alebo elektronicky - elektronickým podaním pomocou elektronického formulára.

Elektronické podanie je možné priamo z portálu PSK prostredníctvom elektronického formulára. 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu: Slovensky   E-služby   Elektronické služby   Školstvo a šport   Informovanie o voľných miestach pre študentov na stredných školách

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE: