Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475. www.po-kraj.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Pripomienkovanie návrhu záverečného účtu VÚC

Popis služby

V súlade s ustanovením § 16 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Prešovský samosprávny kraj po ukončení rozpočtového roka je povinný súhrnne spracovať údaje  o rozpočtovom hospodárení do záverečného účtu a v nadväznosti na ustanovenie § 11 ods.2 písm. d) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov tento predložiť na schválenie v Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja.

Návrh záverečného účtu vychádza z účtovnej závierky Prešovského samosprávneho kraja za príslušný kalendárny rok, ktorá je v súlade s ustanovením § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy overená audítorom (správa audítora tvorí prílohu materiálu). Záverečný účet obsahuje všeobecnú charakteristiku činností PSK, správu o hospodárení za aktuálny kalendárny rok v členení na schválený rozpočet a jeho zmeny, plnenie rozpočtu, rekapituláciu príjmov, výdavkov a výsledok hospodárenia, aktíva, pasíva a vybrané ukazovatele súvahových účtov. Ďalej obsahuje zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom, vrátane finančných vzťahov k príspevkovým a rozpočtovým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, prehľad o majetku, pohľadávkach a záväzkoch samosprávneho kraja v členení za Úrad PSK, príspevkové a rozpočtové organizácie samosprávneho kraja, údaje o hospodárení organizácií, ako aj príjmy a výdavky peňažných fondov PSK a prehľad o stave a vývoji dlhu. Súčasťou záverečného účtu je aj hodnotiaca správa programového rozpočtu. Zostatok finančných prostriedkov za aktuálny kalendárny rok je v súlade s ustanovením § 15 ods. 1 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zdrojom tvorby rezervného fondu.

V súlade s ustanovením § 19e ods. 1 písm. c) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov je Návrh záverečného účtu PSK predložený útvaru hlavného kontrolóra za účelom vypracovania odborného stanoviska k záverečnému účtu pred jeho prerokovaním v Zastupiteľstve PSK.

Lehota vybavenia služby

Zároveň v súlade s ustanovením § 9 ods. 3 citovaného zákona musí byť  Návrh záverečného účtu PSK v stanovenej lehote 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve samosprávneho kraja verejne sprístupnený, a to vyvesením na úradnej tabuli a zverejnením na internetovej stránke PSK. K tomuto návrhu sa môžu vyjadriť obyvatelia Prešovského samosprávneho kraja, ako aj dalšie osoby aj osoby podľa § 3 ods. 3 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších zmien a doplnkov (osoby, ktoré majú na území  PSK nehnuteľný majetok, sú prihlásené na prechodný pobyt, majú ako cudzinci povolený dlhodobý pobyt).

Návrh záverečného účtu PSK je pred zasadnutím Zastupiteľstva PSK prerokovaný vo finančnej komisii zriadenej pri Zastupiteľstve PSK.

Správne poplatky

Táto služba nie je spoplatnená, ak je vybavená výlučne elektronickým spôsobom. Inak sa účtuje poplatok v zmysle sadzobníka správnych poplatkov.

Publikované materiály na pripomienkovanie


Podanie

 

 

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu: Slovensky   E-služby   Elektronické služby   Financie, rozpočet, dotácie   Návrh záverečného účtu PSK - pripomienkovanie

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE: