Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475. www.po-kraj.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Informovanie o spôsobe zriadenia VÚC, o jeho právomociach a kompetenciách

Popis služby

Vyššie územné celky sa riadia platnou legislatívou Slovenskej republiky. Postavenie a pôsobnosť úradu určuje §21 zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov.

4. júla 2001 Národná rada SR v zmysle zákona o samosprávnych krajoch schválila zriadenie ôsmich vyšších územných celkov. Týmto zákonom bol zriadený Prešovský samosprávny kraj so sídlom v Prešove ako právnická osoba, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom, vlastnými príjmami, zabezpečuje a chráni práva a záujmy svojich obyvateľov.

Úrad je výkonným orgánom pre organizačné a administratívne veci Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja, predsedu Prešovského samosprávneho kraja a ďalších orgánov zriadených zastupiteľstvom. Tvoria ho zamestnanci Úradu Prešovského samosprávneho kraja.

Zastupiteľstvo Prešovskéhos samosprávneho kraja (ďalej len Zastupiteľstvo PSK) okrem iného schvaľuje všeobecne záväzné nariadenia, ktoré sú platné a záväzné na území Prešovského samosprávneho kraja.

Pôsobnosť a kompetencie

Samosprávny kraj sa pri výkone samosprávy stará o všestranný rozvoj svojho územia a o potreby svojich obyvateľov. Pritom najmä

a) zabezpečuje tvorbu a plnenie programu sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja územia samosprávneho kraja,

b) vykonáva plánovacie činnosti týkajúce sa územia samosprávneho kraja,

c) obstaráva, prerokúva a schvaľuje územnoplánovacie podklady samosprávneho kraja a územné plány regiónov,

d) účelne využíva miestne ľudské, prírodné a iné zdroje,

e) vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov samosprávneho kraja a rozvoja samosprávneho kraja,

f) zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje svoje rozpočtové a príspevkové organizácie a iné právnické osoby podľa osobitných predpisov,

g) podieľa sa na tvorbe a ochrane životného prostredia,

h) utvára predpoklady na optimálne usporiadanie vzájomných vzťahov sídelných útvarov a ostatných prvkov svojho územia,

i) obstaráva a schvaľuje program rozvoja v oblasti poskytovania sociálnych služieb a spolupracuje s obcami a inými právnickými osobami a fyzickými osobami pri výstavbe zariadení a bytov určených na poskytovanie sociálnych služieb,

j) utvára podmienky na rozvoj zdravotníctva,

k) utvára podmienky na rozvoj výchovy a vzdelávania, najmä v stredných školách, a na rozvoj ďalšieho vzdelávania,

l) utvára podmienky na tvorbu, prezentáciu a rozvoj kultúrnych hodnôt a kultúrnych aktivít a stará sa o ochranu pamiatkového fondu,

m) utvára podmienky na rozvoj cestovného ruchu a koordinuje tento rozvoj,

n) koordinuje rozvoj telesnej kultúry a športu a starostlivosť o deti a mládež,

o) spolupracuje s obcami pri tvorbe programov sociálneho a ekonomického rozvoja obcí,

p) podieľa sa na riešení problémov, ktoré sa týkajú viacerých obcí na území samosprávneho kraja,

q) rozvíja spoluprácu s územnými celkami a s orgánmi iných štátov,

r) vykonáva ďalšie pôsobnosti ustanovené osobitnými zákonmi.

Kompetencie PSK v oblastiach

Podrobnejšie informácie o kompetenciách pre dané oblasti nájdete na uvedených odkazoch:

Kompetencie orgánov PSK

Nasledujúce kompetencie odkazujú na kompetencie predsedu, podpredsedov, hlavného kontrolóra a Zastupiteľstvo PSK.

Lehota vybavenia služby

Zákonná lehota na vybavenie služby je 30 dní.

Správne poplatky

Táto služba nie je spoplatnená, ak je vybavená výlučne elektronickým spôsobom. Inak sa účtuje poplatok v zmysle sadzobníka správnych poplatkov.

Doplňujúce informácie

Ak ste nenašli, čo ste hľadali, doplňujúce informácie je možné získať prostredníctvom - webovej stránky Úradu PSKtelefonickymailom na uvedených kontaktoch, elektronickým podaním pomocou elektronického formulára, poštou či osobne na adrese: Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Kancelária predsedu tlačové oddelenie, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov.

Ochrana osobných údajov

Prešovský samosprávny kraj spracúva osobné údaje v súlade so  zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a v zmysle Zásad spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji zverejnených na jeho webovom sídle.

Ak chcete požiadať o doplňujúce údaje k tejto službe elektronicky, môžete tak urobiť priamo z portálu PSK, vyplnením elektronického formulára - Všeobecné elektronické podanie.

 

Podanie

 

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu: Slovensky   E-služby   Elektronické služby   Informácie o kraji a VÚC   Informovanie o spôsobe zriadenia VÚC, o jeho právomociach a kompetenciách

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE: