Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475. www.po-kraj.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Informovanie o tom, kde podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť, alebo iné podanie týkajúce sa činností VÚC

Popis služby

Otvorená komunikácia s verejnosťou je podmienkou transparentného výkonu samosprávnych funkcií.

Informácie o možnosti podania žiadosti, návrhu, podnetu, sťažnosti alebo iného typu podania

Žiadosť, podnet, návrh, sťažnosť alebo iný typ podania je možné podať:

  • písomne - poslať poštou na adresu:

Prešovský samosprávny kraj
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

  • osobne priniesť v písomnej forme do podateľne úradu - Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, prízemie, č. m. 135
  • doručiť osobne na Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, kde bude s Vami spísaný úradný záznam.
  • faxom - kontakt na zamestnancov Úradu PSK
  • elektronickou poštou - mailom na adresu príslušného odboru Úradu PSK
  • elektronickým formulárom -  vyplnením elektronického podania na portále ÚPSK

Žiadosť o poskytnutie informácie v zmysle zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám je možné podať prostredníctvom formulára Žiadosť o informácie (podľa zákona 211/2000).

Forma doručenia odpovede

Možnosť doručenia odpovede na podanie:

  • písomná odpoveď zaslaná poštou,
  • osobné prevzatie,
  • elektronický výstup do elektronickej schránky žiadateľa - v prípade, ak bolo podané elektronické podanie.

Lehota vybavenia služby

Lehota vybavenia služby závisí od charakteru daného predpisu a jeho súvisiacej platnej legislatívy.  

Správne poplatky

Táto služba nie je spoplatnená, ak je vybavená výlučne elektronickým spôsobom. Inak sa účtuje poplatok v zmysle sadzobníka správnych poplatkov.

Doplňujúce informácie

Ďalšie informácie o danej službe je možné získať prostredníctvom -  webovej stránky Úradu PSK, telefonicky, mailom na uvedených kontaktoch, elektronickým podaním pomocou elektronického formulára, poštou či osobne na adrese: Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Kancelária riaditeľa Úradu PSK, Oddelenie organizačné, registratúry a krízového riadenia, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov.

Ochrana osobných údajov

Prešovský samosprávny kraj spracúva osobné údaje v súlade so  zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a v zmysle Zásad spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji zverejnených na jeho webovom sídle.

Ak chcete požiadať o doplňujúce údaje k tejto službe elektronicky, môžete tak urobiť prostredníctvom elektronického formulára - Všeobecné elektronické podanie.

 

Podanie

 

 

 

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu: Slovensky   E-služby   Elektronické služby   Podnety, petície, návrhy, sťažnosti   Žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť, iné podanie - možnosť podania

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE: