Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475. www.po-kraj.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Zverejňovanie územného plánu

Popis služby

Územný plán Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len „Územný plán regiónu“) je schvaľovaný Zastupiteľstvom Prešovského samosprávneho kraja.

Samotnému schváleniu Územného plánu regiónu predchádza proces obstarávania, ktorý prebieha v nasledujúcich etapách:

    1. Prípravné práce
    2. Zadanie
    3. Koncept
    4. Návrh
    5. Čistopis

Lehota vybavenia služby

Zákonná lehota na vybavenie služby je 30 dní.

Správne poplatky

Táto služba nie je spoplatnená, ak je vybavená výlučne elektronickým spôsobom. Inak sa účtuje poplatok v zmysle sadzobníka správnych poplatkov.

Zoznam publikovaných materiálov

Textová časť
Grafická časť
Grafická časť - Širšie vzťahy - formát PDF (8,93 MB)
Grafická časť - Urbanizmus
Grafická časť - Technická infraštruktúra

Priestorové informácie územného plánu regiónu

Doplňujúce informácie 

Podrobnejšie informácie o územnom pláne - vymedzenie, proces pripomienkovania a prerokovania

Ďalšie informácie o danej službe je možné získať prostredníctvom webovej stránky Úradu PSK, telefonicky, mailom na uvedených kontaktoch, elektronickým podaním pomocou elektronického formulára, poštou či osobne na adrese:

Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor regionálneho rozvoja, Oddelenie územného plánovania a životného prostredia, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

Ochrana osobných údajov

Prešovský samosprávny kraj spracúva osobné údaje v súlade so  zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a v zmysle Zásad spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji zverejnených na jeho webovom sídle.

Podanie

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu: Slovensky   E-služby   Elektronické služby   Územné plánovanie   Územný plán veľkého územného celku Prešovského kraja

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE: