Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

11. zasadnutie Z PSK (4.2.2019)

11. zasadnutie Zastupiteľstva PSK - 4. februára 2019

Dátum a miesto konania

4. februára 2019 (pondelok) o 10.00 hod. Úrad PSK, Námestie mieru 2 v Prešove

formát PDF Program 11. zasadnutia Z PSK na stiahnutie - PDF (28 kB)

Program zasadnutia

Posledná aktualizácia programu: 04.02.2019 9:21

Bod Názov bodu Podklady a návrhy
1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 0
2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK. 1
3. Správa o kontrolnej činnosti ÚHK PSK za II. polrok 2018. 1
4. Správa o vybavovaní sťažností a petícií v PSK za II. polrok 2018. 1
5. Novela Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva PSK. 1
6. Úprava rozpočtu č. 1/PSK/2019 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2019. 2
7. Informatívna správa o rozpise rozpočtu pre financovanie organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. 2
8. Voľba členov Výboru pre audit PSK. 1
9. Návrh VZN PSK č. ../2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 57/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK. 2
10. Návrh Výzvy PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2019 - Výzva pre región. 2
11. Informatívna správa o súčasnom stave inovačného prostredia v Prešovskom kraji. 3
12. Informatívna správa o implementácii Akčného plánu pre rast a zamestnanosť PSK v rámci Iniciatívy Catching-up Regions. 2
13. Návrh Kostrovej siete cyklistických trás v PSK. 2
14. Návrh na rozdelenie finančného príspevku na rok 2019 pre subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území PSK v zmysle VZN PSK č. 20/2010 v platnom znení. 1
15. Návrh na menovanie riaditeľa Knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove. 1
16. Návrh na menovanie riaditeľa Podtatranskej knižnice v Poprade. 1
17. Návrh na menovanie riaditeľa Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou. 1
18. Protest prokurátora č. Kd 272/187700-5 zo dňa 16. 11. 2018 proti VZN PSK č. 66/2018, ktorým sa ruší Obchodná akadémia,Komenského 5, Bardejov. 1
19. Návrh VZN PSK č. ../2019, ktorým sa ruší Obchodná akadémia, Komenského 5, Bardejov. 1
20. Návrh na zmeny v Sieti škôl a školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania SR. 1
21. Výzva MŠVVaŠ SR na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kvality vzdelávania na gymnáziách - čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť, kód výzvy: OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-03. 1
22. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 423/2016 zo dňa 12. 12. 2016 pre zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu „Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja“. 2
23. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 488/2017 zo dňa 11. 4. 2017 – Integrovaný regionálny operačný program IROP) 2014 – 2020. 2
24. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom „LEpší MAnažment Dát Prešovského samosprávneho kraja – implementácia nástrojov pre vytváranie otvorených dát“ na Sprostredkovateľský orgán Operačného programu Integrovaná infraštruktúra v rámci výzvy č. OPII-2018/7/3-DOP. 1
25. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci projektu „Rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii“. 1
26. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 64/2018 zo dňa 21. 5. 2018 – prípad hodný osobitného zreteľa 3
27. Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa. 3
28. Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 2
29.A Rôzne: Uvoľnenie z funkcie riaditeľky Krajského múzea v Prešove. 1
29.B Rôzne: Uvoľnenie z funkcie riaditeľky Ľubovnianskej knižnice v Starej Ľubovni. 1
29.C Rôzne: Zmena použitia účelovej dotácie pre spoločnosť FUTBAL TATRAN ARÉNA, s. r. o. 1
29.D Rôzne: Návrh na voľbu člena-neposlanca komisie zdravotníctva zriadenej pri Zastupiteľstve PSK. 1
30. Interpelácie poslancov. 0
31. Záver. 0

Materiály k bodom programu

Materiály k jednotlivým bodom rokovania zasadnutia sú prístupné ku každému bodu samostatne alebo kompletne v zip súbore:

Priamy prenos  a záznam zo zasadnutia

Zasadnutie Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja bude možné sledovať v priamom prenose prostredníctvom internetovej televízie TABLET.TV

Live - Živé vysielanie zo zasadnutia Zastupiteľstva PSK

dekoračný obrázok

Materiály po zasadnutí

Publikované: 24.01.2019 / Aktualizované: 09.05.2019 HoreTlačiť