Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Údržbár, Školský internát, Poprad

Voľné pracovné miesto - vyhlásenie

Riaditeľka Školského internátu, Karpatská 3315/9, 058 01 Poprad, prijme do pracovného pomeru

 •  údržbára

Pracovné podmienky

Pracovné podmienky:

 • pracovný pomer na dobu určitú - nástup ihneď, doba trvania pracovného pomeru je jeden rok, plný pracovný úväzok, 37,5 h/týždenne

Požadovaná kvalifikácia

Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov

 • stredné odborné vzdelanie (výučný list, záverečné vysvedčenie), • osvedčenie podľa § 21 vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z.

Ďalšie požiadavky

Ďalšie potrebné požiadavky:

 • skúsenosti s prácou prevádzkového údržbára a skúsenosti v oblasti údržby elektrických zariadení,

 • manuálna zručnosť,

 • zodpovedný prístup k práci a spoľahlivosť,

 • časová flexibilita,

 • samostatnosť ale i schopnosť pracovať v tíme

Forma odmeňovania

V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Požadované doklady

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis,
 • doklady o vzdelaní, príp. praxi, (vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške),
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov,
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • pre účely preukázania bezúhonnosti uchádzača o zamestnanie je požadovaný postup podľa § 15 Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín podania žiadosti

Žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte na adresu školského zariadenia alebo emailom do 30.9.2020.

Adresa školy

Školský internát
Karpatská 3315/9
058 01 Poprad

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

 • tel.: +421 52 776 34 14
 • e-mail: riaditel@sipop.sk
Publikované: 08.09.2020 / Aktualizované: 08.09.2020 HoreTlačiť