Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Upratovač/ka – vrátnik/čka – informátor/ka, Stredná odborná škola hotelová, Horný Smokovec

Voľné pracovné miesto - vyhlásenie

Riaditeľ Strednej odbornej školy hotelovej, Horný Smokovec 26, 062 01  Vysoké Tatry, prijme do pracovného pomeru

 •  Upratovača/ku – vrátnika/čku – informátora/ka

Pracovné podmienky

Pracovné podmienky:

 • pracovný pomer na dobu určitú - od 01.11.2020 do 31.10.2021 plný pracovný úväzok, 37,5 h/týždenne, po roku môže byť zmluva predĺžená na neurčito.

Požadovaná kvalifikácia

Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov

 • Popis pracovnej činnosti v zmysle nariadenia vlády č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov (manuálne práce – príloha č. 2)

 • ukončené stredoškolské vzdelanie

Ďalšie požiadavky

Ďalšie potrebné požiadavky:

 • komunikačné schopnosti,

 • samostatnosť,

 • spoľahlivosť,

 • flexibilita a zodpovednosť.

Forma odmeňovania

V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Požadované doklady

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis,
 • doklady o vzdelaní, príp. praxi,
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov,
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • pre účely preukázania bezúhonnosti uchádzača o zamestnanie je požadovaný postup podľa § 15 Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín podania žiadosti

Žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte na adresu školy alebo emailom v termíne do 16.10.2020.

Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor, ktorý sa uskutoční 19.10.2020.

Adresa školy

Stredná odborná škola hotelová
Horný Smokovec 26
062 01  Vysoké Tatry

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

 • tel.: +421 903 642 332
 • e-mail: hotelovatatry@gmail.com
Publikované: 06.10.2020 / Aktualizované: 14.01.2021 HoreTlačiť