Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Výberové konanie - sestra Prešovského samosprávneho kraja

Výberové konanie

Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, zastúpený PaedDr. Milanom Majerským, PhD., predsedom Prešovského samosprávneho kraja vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta:

Kvalifikačné predpoklady

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo, ak vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa bolo získané v študijnom odbore ošetrovateľstvo v bakalárskom študijnom programe,
 • odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v niektorom zo špecializačných odborov v prílohe č. 3 časti D písm. a) nar. vl. č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v platnom znení,
 • najmenej 5 rokov odbornej praxe

Iné kritéria a požiadavky

 • bezúhonnosť
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • zdravotná spôsobilosť na výkon obsadzovaného pracovného miesta
 • znalosť príslušnej legislatívy
 • organizačné schopnosti, samostatnosť, komunikatívnosť, koncepčná tvorivosť
 • znalosť cudzieho jazyka vítaná

Zoznam požadovaných dokladov

 • žiadosť o prijatie do zamestnania podpísaná uchádzačom,
 • čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony,
 • čestné vyhlásenie uchádzača o zdravotnej spôsobilosti na výkon obsadzovaného pracovného miesta,
 • návrh „Koncepcie činnosti sestry Prešovského samosprávneho kraja“ v rozsahu  maximálne jednej A4 strany,
 • profesijný životopis,
 • doklad o dosiahnutom požadovanom vzdelaní,
 • doklady potvrdzujúce požadovanú odbornú prax,
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • pre účely preukázania bezúhonností uchádzača o zamestnanie sú požadované údaje v zmysle § 3 zákona č. 552/ Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v spojení     s § 10 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov: meno, priezvisko, rodné priezvisko uchádzača, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska,2. dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, 3. adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia, 4. štátne občianstvo, 5. pohlavie, 6. číslo občianskeho preukazu alebo číslo pasu, 7. meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov.

Forma výberového konania

 • ústna časť

  • prezentácia návrhu „Koncepcia činnosti sestry Prešovského samosprávneho kraja“ v rozsahu maximálne 10 minút vrátane možnosti projektovej prezentácie 

 • písomná časť

  •  test v rozsahu 20 otázok z vecne príslušnej legislatívy najmä:

   • zákon č.302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov
   • zákon č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
   • zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
   • zákon č. 446/2001 Z. z o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
   • zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve
   • zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

Forma odmeňovania

V zmysle  zákona  č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - platová trieda 7, stupeň podľa uznanej praxe.

Predpokladaný rozsah ustanoveného pracovného času:

15 hodín týždenne

Uzávierka prihlášok

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v uzavretej obálke s označením: NEOTVÁRAŤ „Výberové konanie – sestra PSK“ do 21.12.2020 na adresu:

Zasielanie žiadostí

Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Námestie mieru č. 2
080 01 Prešov

Za dátum podania sa považuje dátum uvedený na odtlačku poštovej pečiatky alebo na pečiatke podateľne. Termín a miesto osobného pohovoru bude uchádzačom, ktorí splnia požadované predpoklady, oznámený písomne.

Predpokladaný nástup:          podľa dohody, čo najskôr.

Kontaktná osoba (ďalšie informácie)

 • Mgr. Andrea Harasztová, Odbor zdravotníctva Úradu PSK,
 • tel: 051/7081 637
 • e-mail: andrea.harasztova@vucpo.sk, 

 

Prešov 1. 12. 2020

v. r.

PaedDr. Milan Majerský, PhD.
predseda PSK

Publikované: 01.12.2020 / Aktualizované: 15.01.2021 HoreTlačiť