Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Učiteľ/ka anglického jazyka, SPŠ stavebná, Prešov

Voľné pracovné miesto - vyhlásenie

Riaditeľ Strednej priemyselnej školy stavebnej, Plzenská 10, 080 01 Prešov , prijme do pracovného pomeru

 •  učiteľa/ku na zastupovanie počas materskej dovolenky –  aprobácia anglický jazyk

Pracovné podmienky

Pracovné podmienky:

 • pracovný pomer na dobu určitú - s  nástupom od 01. 02. 2021 do 30. 06. 2021, pracovný úväzok 20 hod./tt.

Požadovaná kvalifikácia

Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov

Ďalšie požiadavky

Ďalšie potrebné požiadavky:

 • znalosť práce s PC a IKT,

 • zavádzanie inovatívnych metód do vyučovania,

 • samostatnosť a flexibilita,

 • komunikatívnosť a spoločenský rozhľad,

 • sebadisciplína.

 •  

Forma odmeňovania

V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Požadované doklady

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis v štruktúrovanom formáte s presným popisom praxe,
 • doklady o vzdelaní, príp. praxi, ( vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške, vysokoškolský diplom),
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov,
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • pre účely preukázania bezúhonnosti uchádzača o zamestnanie je požadovaný postup podľa § 15 Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti a ostatných  požadovaných dokladoch.

Termín podania žiadosti

Žiadosť s potrebnými dokladmi a označením "výberové konanie ANJ" posielajte na adresu školy  v termíne do 15. 01. 2021 do 10:00 hod.

Uchádzači, ktorí splnia podmienky, budú informovaní o  výberovom konaní. 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky

Adresa školy

Stredná priemyselná škola stavebná
Plzenská 10
080 01  Prešov

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

Publikované: 12.01.2021 / Aktualizované: 14.01.2021 HoreTlačiť