Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

O.V.S. – Prenájom – Stredná zdravotnícka škola, Humenné

Ponuka na prenájom - O.V.S – Stredná zdravotnícka škola, Humenné

Prešovský samosprávny kraj ( ďalej len „PSK“)

v zmysle § 281 a násl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na  „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja“ v platnom znení zverejňuje obchodnú verejnú súťaž (O.V.S.) na podávanie návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku PSK zvereného do správy správcu majetku – vyhlasovateľa obchodnej verejnej súťaže.

 

1. Identifikácia vyhlasovateľa

Názov:                                   Stredná zdravotnícka škola

Sídlo:                                     Lipová 32, 066 83 Humenné
IČO:                                       00 606 740
DIČ:                                       2021175310
IČ pre DPH:                           nie sme plátcami DPH
Štatutárny orgán:                   PhDr. Marcela Griščíková, riaditeľka školy
Kontaktná osoba:                  Ing. Eva Uramová, ekonóm – odborný referent
Tel. č.:                                    057/7754339

2. Podmienky obchodnej verejnej súťaže

a) Predmet zmluvy:

Nájom časti nehnuteľného majetku vo vlastníctve PSK, v správe vyhlasovateľa súťaže, zapísaného na LV č. 4934, k.ú. Humenné, v meste Humenné na ulici Lipová 32, 066 83 Humenné a to nebytové priestory – terasa na 1. poschodí školského internátu nachádzajúca sa v nehnuteľnosti so súpisným číslom 765 na parcele registra  KN C č. 1463

 •  prenajímaná plocha nebytového priestoru je 70 m2 ,

do nájmu nájomcu, ktorého návrh bude komisiou vyhodnotený ako najvhodnejší.

3. Zásady ostatného obsahu zamýšľanej nájomnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá

a) Prílohou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže je vzor nájomnej zmluvy, ktorý je ostatným obsahom nájomnej zmluvy, na ktorom vyhlasovateľ trvá, tento bude po vyžiadaní zaslaný vyhlasovateľom záujemcovi o nájom.

b) Ponúknuté nájomné nebytových priestorov bez platieb za služby spojených s užívaním majetku minimálne v nasledovnej výške za mna rok:

 • 20,00 €/m2/rok.

Nájomné a prípadné platby za služby spojené s nájmom budú fakturované mesačne dopredu k 15. dňu v danom mesiaci .

Nájomcovi priestoru vzniká povinnosť štvrťročného depozitu nájomného.

Nájomca hradí daň z nehnuteľnosti.

c) Prenajímateľ je oprávnený zvýšiť ročné nájomné o mieru kladnej inflácie jednostranne v súlade s platnými Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK formou písomného oznámenia nájomcovi tak, že celková výška nájomného platná k 31.12 bežného roka sa prenásobí koeficientom miery inflácie, ktorú zverejní Štatistický úrad Slovenskej republiky za predchádzajúci rok.

d) Všetky opravy, zhodnotenia a údržbu, ktoré si nehnuteľný majetok bude vyžadovať počas doby nájmu, vykoná nájomca po predchádzajúcom písomnom súhlase prenajímateľa na vlastné náklady a v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi a nájomca nebude požadovať od prenajímateľa finančnú ani žiadnu inú kompenzáciu finančných prostriedkov ním vložených do opráv, zhodnotenia a údržby predmetu nájmu.

e) Doba nájmu – nájom na dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy s možnosťou ukončenia zmluvy výpoveďou s výpovednou lehotou 3-mesačnou bez uvedenia dôvodu.

4. Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže

a) Návrh je potrebné doručiť na adresu vyhlasovateľa: Stredná zdravotnícka škola, Lipová 32, 066 83 Humenné v lehote do 29.01.2021 do 13.00 hod. v zalepenej obálke s výrazným označením

Obchodná verejná súťaž – prenájom nebytových priestorov – neotvárať!“

„Identifikácia záujemcu, IČO, adresa“

na adresu:

Stredná zdravotnícka škola 
Lipová 32
066 83 Humenné

Rozhodujúci je dátum a čas prijatia ponuky na prezentačnej pečiatke vyhlasovateľa súťaže. Na obálke bude uvedená identifikácia navrhovateľa.

b) Návrh musí obsahovať:

 • oprávnenou osobou uchádzača podpísaný návrh nájomnej zmluvy
 • ponúkaná výška nájomného za m2/rok,
 • predmet nájmu
 • účel nájmu
 • dobu nájmu
 • presnú identifikáciu záujemcu takto:
  • nájomca – fyzická osoba (titul, meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu, prípadne bankové spojenie - číslo účtu) alebo
  • nájomca – fyzická osoba zapísaná v živnostenskom registri - obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu, zastúpená - titul, meno a priezvisko, trvalý pobyt, zapísaný v živnostenskom registri: ....... č....... alebo
  • nájomca – právnická osoba - obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu, štatutárny orgán - podľa výpisu z Obchodného registra resp. iného registra potvrdzujúceho právnu subjektivitu záujemcu, údaj o registrácii – napr. Obchodný register Okresného súdu ......., oddiel ......, vložka ...
 • súhlas s podmienkami obchodnej verejnej súťaže
 • kontaktné údaje oprávnenej osoby (napr. telefón, e-mail)

c) Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom v lehote do 30 dní od vyhodnotenia predložených ponúk.

d) Vyhlasovateľ si v súlade s § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť už uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. V prípade zmeny alebo zrušenia súťaže budú tieto skutočnosti uverejnené spôsobom, akým boli vyhlásené podmienky súťaže.

e)  V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh, ktorého obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže.

f) Vyhlasovateľ si v zmysle § 287 ods. 2 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy. Vyhlasovateľ je oprávnený meniť ustanovenia nájomnej zmluvy.

g) Účastník súťaže nemá nárok na úhradu nákladov vynaložených/spojených s účasťou v tejto obchodnej verejnej súťaži.

h) Navrhovateľ predložením návrhu nájomnej zmluvy v obchodnej verejnej súťaži súhlasí so zverejnením a sprístupnením jeho osobných údajov na účel uzavretia nájomnej zmluvy tvoriaci nájomný vzťah.

5. Ohliadka majetku

Ohliadka majetku na mieste samom bude záujemcom umožnená v čase pred podaním návrhu po telefonickom dohovore – Ing. Eva Uramová, ekonóm – odborný referent
Tel. č.: 057/7754339

 

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 13.01.2021 do 29.1.2021, 13.00 hod..

 

Publikované: 13.01.2021 / Aktualizované: 13.01.2021 HoreTlačiť