Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Doprava PSK

 

ROK 2021

Podarilo sa nám:

 • zrekonštruovať a opraviť, počas roka 2021, približne 102 km ciest II. a III. tried na území Prešovského samosprávneho kraja, z toho 19 km bolo opravených vlastnou asfaltérskou čatou, ktorej výkony boli zamerané na obnovu obrusnej vrstvy vozoviek 22 úsekov v 10 okresov nášho kraja. 
 • Zároveň, v priebehu roka 2021, boli ukončené rekonštrukčné práce na 24 mostných objektoch, ktorých stavebno-technický stav nezodpovedal požiadavkám na bezpečnú, plynulú a komfortnú dopravu.
 • Celkový finančný náklad týchto stavieb predstavoval približne 20,8 mil. €. 
 • V štádiu realizácie sa nachádzajú aj viaceré investičné akcie, začaté v minulom roku v celkovej hodnote cca 9,5 mil. €. Ich cieľom je zrekonštruovať ďalších 16 km ciest. Stavebné práce na týchto dielach budú pokračovať v tomto roku. 
 • otvorili sme diaľničný úsek D1 Prešov západ - Prešov juh 
 • letný turistický spoj z Popradu na Štrbské pleso 
 • vyhodnotili sme súťaž 10 000 krokov pre zdravie, súťaž s prímestskou autobusovou dopravou Zbieraj zelené kilometre
 • vydávanie bezkontaktných dopravných kariet na autobusy prímestskej dopravy zdarma 
 • memorandum k urýchleniu výstavby rýchlostnej cesty R4 - cesty európskeho významu Via Carpatia
 • spolu s košickým samosprávnym krajom sme zaviedli virtuálnu dopravnú kartu prostredníctvom ktorej si cestujúci môže zakúpiť lístok, dobiť kredit a v porovnaní s platbou v hotovosti zaplatí menej
 • v rámci Európskeho týždňa mobility sme ponúkli pred Úradom Prešovského samosprávneho kraja cykloservis zdarma

Plánujeme:

 • mostov cez Suchovlčí potok pred obcou Livov (okr. Bardejov), cez potok Šibský pred Bardejovom, cez potok Pčolinka pred obcou Čukalovce (okr. Snina), cez potok Lekeš v obci Dulová Ves (okr. Prešov)
 • opraví sa aj most v obci Baškovce (okr. Humenné), v Petrovanoch (okr. Prešov), ale aj v Spišskom Podhradí (okr. Levoča) cez potok Margecanka, či cez Hlboký potok v obci Kalinov (okr. Medzilaborce)
 • ráta sa tiež s výstavbou mosta Dlhé Klčovo – Nižný Hrušov (okr. Vranov nad Topľou) vrátane napojenia na cestu III. triedy

Okrem toho sa zrekonštruujú úseky ciest:

 • Jánovce – Ľubica, Dobra – Malá Domaša, Nižná Voľa – Koprivnica, 
 • dôjde k rekonštrukcii križovatky ciest Veľký Slavkov – Mlynica či križovatiek Lesík Delostrelcov v Prešove i v Starej Lesnej.
 • počíta sa tiež s elimináciou bezpečnostných rizík na ceste Svidník – Vyšná Jedľová a Sedlice – Bzenov
 • zrekonštruuje sa cesta za obcou Mičakovce, tiež dôjde k rekonštrukcii oporných múrov a premostení v Malej Frankovej i k rekonštrukcii priepustov na cestách II. a III. triedy v Prešovskom kraji.

ROK 2020

Podarilo sa nám:

 • Zrekonštruovať 145 km ciest a 49 mostov v celkovej sume viac ako 36-miliónov eur, v rámci toho:
 • Zmodernizovať významné cestné komunikácie za zhruba 18 miliónov eur: Janovce - Kľušov, Prešov - Klenov, Kapušany - prieťah a Fulianka - Demjata, Poprad - Starý Smokovec, Malá Poľana - Medzilaborce
 • Začali sme s modernizáciou ciest v Pieninách (2. etapa), kde sa opraví 22 km ciest, aktuálne sme už odovzdali aj stavenisko v rámci 3. etapy Hniezdne – Spišská Stará Ves
 • Začali sme s modernizáciou ciest v úseku Raslavice – Lopúchov - Stuľany – Kuková
 • V obci Hertník (okres Bardejov) sme zrealizovali novú kruhovú križovatku
 • Podpísali sme kontrakt k projektu „PREZAK – Modernizácia cestného spojenia medzi Prešovským samosprávnym krajom a Zakarpatskou oblasťou"
 • V Sninskom okrese sme sa pustili v rámci programu ENI do projektu modernizácie cestného spojenia na úseku Stakčín – Ulič, kde zrekonštruujeme viac ako 8 km ciest a 2 takmer 50-ročné mosty
 • Okrem toho sme zaviedli taktovú dopravu, ktorá premáva v pravidelných intervaloch, na dvoch pilotných linkách – Stará Ľubovňa – Jakubany, Humenné – Snina
 • Obnovili sme vozový park SAD Humenné a SAD Poprad
 • Zakúpili sme novú techniku pre Správu a údržbu ciest PSK
 • Tiež sme zakúpili techniku pre asfaltérsku čatu
 • V rámci Európskeho týždňa mobility sme vyhlásili súťaž Zbieraj zelené kilometre
 • Schválili sme strategický dokument Plán udržateľnej mobility
 • Obci Pichne sme pridelili 600-tisíc eur na opravu ciest po júnovej povodni
 • Apelovali sme na ministerstvo dopravy a výstavby, aby ponechal v PSK moderné, poschodové, bezbariérové vlaky

Doprava

Koľko kilometrov ciest má v správe Prešovský samosprávny kraj?

Správa a údržba ciest (SÚC) PSK zabezpečuje správu a údržbu ciest II. a III. triedy v dĺžke 2443 km.

 

Počas ktorých mesiacov prebieha na cestách zimná údržba?

Zimná údržba začína v Prešovskom kraji na cestách II. a III. triedy väčšinou v obciach pod Tatrami. Prvý sneh tu spravidla napadne v mesiacoch október – november. Zimná údržba trvá až do jarných mesiacov, a to do marca – apríla, v závislosti od klimatických podmienok. 

 

Správa a údržba ciest PSK počas zimy realizuje údržbu na vyše 3000 km ciest. Z toho pre Slovenskú správu ciest na vyše 650 km ciest I. triedy. V prípade komunikácií II. a III. triedy, ktoré má vo vlastnej správe, ide o viac ako 2400 kilometrov. Udržiava aj vyše sedem kilometrov rýchlostných ciest a účelové komunikácie v dĺžke viac ako štyri kilometre. 

 

Kde môžu občania nahlásiť problémy so zjazdnosťou ciest?

Motoristi sa môžu v prípade problémov so zjazdnosťou cestných komunikácií obrátiť na centrálnu dispečersko-spravodajskú služba Správy a údržby ciest PSK. Služba funguje na jednotnom telefónom čísle 0800 500 222 pre celý kraj. Občania tak už nemusia volať na jednotlivé regionálne oblasti ako doposiaľ. Z dispečingu budú prepojení na konkrétnu oblasť, odkiaľ sa do terénu vyšle potrebná technika.

 

Kedy začína Správa a údržba ciest PSK s opravami a modernizáciou ciest po zime?

Správa a údržba ciest PSK začína s opravami ciest v priebehu mesiaca apríl. Zamestnanci cestmajsterstiev vykonávajú pred samotnými opravami prehliadky ciest za účelom zmapovania stavu ciest po zime. Potrebný rozsah prác sa zapracováva do vecných plánov činnosti cestmajsterstiev pre aktuálny rok. Opravy výtlkov a ciest po zime SÚC PSK nemôže urýchliť. Začiatok prác je ovplyvnený počasím, ale aj plánovanými dodávkami materiálu a viacerými procesnými postupmi.

 

Kedy bude na východnom Slovensku zavedený integrovaný dopravný systém?

Zavedenie integrovaného dopravného systému (IDS) na východe Slovenska, teda v Prešovskom a Košickom samosprávnom kraji, je dlhodobý a kontinuálny proces. Jeho správne fungovanie závisí od postupného aplikovania dôležitých krokov:

 • spoločný prepravný poriadok IDS, platný pre všetkých dopravcov
 • spoločná tarifa IDS zónového charakteru, platná pre všetkých dopravcov, umožňujúca cestovanie na jeden cestovný lístok a za rovnakú cenu u všetkých zaintegrovaných dopravcov, bez ohľadu na prestupy či druh dopravy
 • nové produkty v oblasti cestovného a technológií:
  • výhodné časové predplatné lístky (mesačné, štvrťročné, polročné, ročné)
  • jednotná dopravná karta IDS (fyzická, aj virtuálna)
  • mobilná aplikácia IDS (nákup cestovného, prehľad o meškaní spojov, hodnotenie dopravy)
 • jednotné štandardy dopravnej obslužnosti, vybavenia vozidiel, zastávok či prestupných terminálov
 • taktové cestovné poriadky (odchody spojov v pravidelných intervaloch, napr. každých 30 alebo 60 minút), výrazne zjednodušujúce a sprehľadňujúce ponuku spojení
 • podpora výstavby moderných prestupných terminálov, ako aj parkovísk typu P+R, K+R a B+R, umožňujúcich bezpečné odstavenie auta alebo bicykla na zastávke a pokračovanie v ceste verejnou dopravou
 • podpora preferencie verejnej dopravy (buspruhy, inteligentné svetelné križovatky)
 • jednotný informačný systém IDS – vo vozidlách, na zastávkach, na webe a pod.
 • centrálny dispečing zabezpečujúci prestupné nadväznosti medzi spojmi

 

Kde si môže cestujúci vybaviť dopravnú čipovú kartu na prímestskú autobusovú dopravu?

Dopravnú čipovú kartu na prímestskú autobusovú dopravu si cestujúci môže vybaviť na autobusových staniciach dopravcov PSK – SAD Prešov a. s., SAD Humenné a. s., SAD Poprad a. s. a BUS Karpaty spol. s r. o. alebo online. A to prostredníctvom portálu www.ubian.sk alebo mobilnej aplikácie UBIAN. Dopravná čipová karta príde cestujúcemu domov poštou za dvojeurový poplatok, prípadne si ju môžu vydvihnúť v niektorom zo zákazníckych centier daného dopravcu bezplatne. Rovnakým spôsobom si môžu obnoviť aj kredit na karte. Služba je zatiaľ dostupná u dvoch dopravcov PSK – SAD Prešov a Bus Karpaty a dvoch dopravcov Košického samosprávneho kraja (KSK) – Eurobus a ARRIVA Michalovce.     

 

Dokedy má PSK uzatvorené zmluvy s dopravcami?

Prešovský samosprávny kraj uzatvoril zmluvy o službách vo verejnom záujme na roky 2009 – 2018, pričom tieto zmluvy boli v roku 2016 predĺžené o ďalších 5 rokov (takéto predlženie umožňuje platná legislatíva). Platnosť zmlúv končí 31. 12. 2023.

 

Pre PSK zabezpečujú dopravu štyria zmluvný dopravcovia - SAD Prešov a. s., SAD Humenné a. s., SAD Poprad a. s. a BUS Karpaty spol. s r. o. 
 

 

 

 

Publikované: 28.01.2021 / Aktualizované: 27.01.2022 HoreTlačiť