Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Výzva o ŽoNFP - IROP-PO4-SC431-2021-65

IROP-PO4-SC431-2021-65

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje VÝZVU na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach

Základné informácie o výzve

Prioritná os

4 - Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie

Investičná priorita

4.3 – Prijímanie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizácie miest, oživenia a dekontaminácie opustených priemyselných lokalít (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), zníženia znečistenia ovzdušia a podpory opatrení na zníženie hluku

Špecifický cieľ

4.3.1 - Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach

Kód výzvy

IROP-PO4-SC431-2021-65

Poskytovateľ

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej aj „RO pre IROP“)

Dĺžka trvania výzvy na predkladanie žiadosti

 • Typ výzvy: otvorená
 • Dátum vyhlásenia: 26.03.2021
 • Dátum uzavretia: RO pre IROP uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „výzva“) v prípade vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu alebo na základe rozhodnutia RO pre IROP1. RO pre IROP zverejní informáciu o uzavretí výzvy na webovom sídle RO pre IROP www.mpsr.sk.

Stanovené hodnotiace kolá

 • Uzavretie hodnotiaceho kola 1: 28.05.2021
 • Uzavretie hodnotiaceho kola 2: 28.07.2021
 • Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané spravidla v dvojmesačnom intervale do vyčerpania alokácie

Ďalšie informácie

 

Prílohy (dokumenty na stiahnutie) 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
SO pre IROP 
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát:
tel.:
051 / 70 81 152, fax: 051 / 70 81 150

RIUS 

 

 

    

Strategické dokumenty

    

Rýchle odkazy

Logo RIUS PSK 2014 -2020 - Regionálna integrovaná úuemná samospráva Pršovského samosprávneho kraja na roky 2014 -2020

Logo IROP - preklik na web ROP - odkaz sa otvorí v novom okne

 

Publikované: 26.03.2021 / Aktualizované: 02.03.2022 HoreTlačiť