Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Výberové konanie - zástupca riaditeľa pre teoretické vyučovanie, SOŠ polytechnická a služieb arm.gen. L.Svobodu, Svidník

Výberové konania na funkciu zástupcu riaditeľa - vyhlásenie

Riaditeľ Strednej odbornej školy polytechnickej a služieb arm.gen.L.Svobodu  vo Svidníku v zmysle § 5 zákona č.552/2003 Z.z., o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie

zástupcu riaditeľa  školy  pre teoretické vyučovanie Strednej odbornej školy polytechnickej a služieb arm.gen. L.Svobodu, Bardejovská 715/18, 089 01 Svidník

Kvalifikačné predpoklady

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,
 • kvalifikačné predpoklady v zmysle zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti,
 • vykonanie I. atestácie podľa § 30 ods. (5) alebo jej získanie podľa § 90 ods. (1) písm. a) zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene  a doplnení niektorých zákonov.

Iné požiadavky

Okrem požadovanej kvalifikácie sú potrebné u uchádzača aj iné požiadavky:

 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť (telesná spôsobilosť a duševná spôsobilosť potrebná na výkon pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti),
 • predloženie návrhu koncepcie rozvoja úseku teoretického  vyučovania školy,
 • organizačné schopnosti, 
 • znalosť príslušnej legislatívy,
 • ovládanie štátneho jazyka,
 • aktívna znalosť cudzieho jazyka vítaná,
 • pokročilá úroveň práce s MS Word, Excel, Power Point, ASC Agenda, EduPage,
 • riadiaca prax  v oblasti školstva  vítaná.

Forma odmeňovania

V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zoznam požadovaných dokladov

Uchádzači o výberové konanie k žiadosti doložia:

 • písomná žiadosť o účasť vo výberovom konaní,
 • osobný dotazník,
 • profesijný životopis,
 • overený doklad o dosiahnutom vysokoškolskom vzdelaní II. stupňa,
 • overený doklad o absolvovaní  1. atestácie,
 • čestné vyhlásenie uchádzača, že spĺňa podmienku bezúhonnosti v zmysle § 15 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 •  návrh koncepcie rozvoja činností na úseku teoretického vyučovania  v rozsahu max. .2  strán  A4,
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti (nie staršie ako  3 mesiace),
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle  zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • v prípade riadiacej praxe   potvrdenie od zamestnávateľa.

Forma výberového konania

 • ústna forma - prezentácia návrhu koncepcie rozvoja  úseku teoretického vyučovania / max.  5 – 7   min.,    možnosť   elektronickej prezentácie / pred komisiou
 • písomná forma - test v rozsahu 20 otázok z vecne príslušnej legislatívy najmä:
  • zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
  • zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • nariadenie vlády SR č. 201/2019 Z. z.  o priamej výchovno-vzdelávacej činnosti,
  • vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR  č. 1/2020 Z. z. o kvalifikač-ných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
  • vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov

Uzávierka žiadostí

Uzávierka žiadostí je 24. mája 2021.

Zasielanie žiadostí

Písomnú žiadosť o účasť vo výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť na adresu:

Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm.gen.L.Svobodu
Bardejovská 715/18
089 01  Svidník

V obálke s označením: NEOTVÁRAŤ  : „Výberové konanie -  ZRŠ  TV,,   

(Pri zaslaní poštou je rozhodujúcim dátum podania na odtlačku poštovej pečiatky).

Termín výberového konania

Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí splnia požadované predpoklady, oznámený písomne.

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

 • tel.: 054 78 82 170 
 • e-mail: agls@sossvidnik.edu.sk
Publikované: 04.05.2021 / Aktualizované: 07.05.2021 HoreTlačiť