Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Učiteľ/ka slovenského jazyka a literatúry a dejín výtvarnej kultúry, Škola umeleckého priemyslu, Prešov

Voľné pracovné miesto - vyhlásenie

Riaditeľka Školy umeleckého priemyslu, Vodárenská 3, 080 01 Prešov, prijme do pracovného pomeru 

učiteľa/ku slovenského jazyka a literatúry a dejín výtvarnej kultúry.

Pracovné podmienky

Pracovné podmienky:

 • pracovný pomer na dobu určitú - od 01. 09. 2021 do 31.8.2022
 • čiastočný pracovný úväzok - 14 h/týždenne.

Požadovaná kvalifikácia

Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov.

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa príslušného odboru
 • (aprobácia slovenský jazyk a literatúra v kombinácii so študijným odborom, alebo študijným predmetom zameraným na dejiny a teóriu umenia, dejiny a teóriu výtvarného umenia).

Ďalšie požiadavky

Ďalšie potrebné požiadavky:

 • znalosť práce s PC (Word, Excel),
 • portfólio činnosti (projekty, realizované výzvy, výstupy inovatívneho prístupu k edukácii),
 • tímové myslenie,
 • motivácia k pedagogickej práci,
 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť.

Forma odmeňovania

V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Požadované doklady

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis v štruktúrovanom formáte s presným popisom praxe,
 • doklady o vzdelaní, príp. praxi, (vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške),
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov,
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • pre účely preukázania bezúhonnosti uchádzača o zamestnanie je požadovaný postup podľa § 15 Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín podania žiadosti

Žiadosť s potrebnými dokladmi je potrebné doručiť  e-mailom, osobne alebo poštou do 16. augusta 2021.

Vybraní uchádzači, ktorí splnia podmienky, budú pozvaní na osobný pohovor.

Adresa školy

Škola umeleckého priemyslu
Vodárenská 3
080 01 Prešov

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

 • tel.: +421 51 77 11 458, kl. 102
 • e-mail: sekretariat@sup-po.sk
Publikované: 28.07.2021 / Aktualizované: 28.07.2021 HoreTlačiť