Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Účtovník/čka, SPŠ elektrotechnická, Prešov

Voľné pracovné miesto - vyhlásenie

Riaditeľka Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej, Plzenská 1, 080 47 Prešov, prijme do pracovného pomeru 

účtovníka/čku.

Pracovné podmienky

Pracovné podmienky:

 • pracovný pomer na dobu určitú - od 09. 08. 2021 do 08.08.2022 s predpokladom na trvalý pracovný pomer
 • plný pracovný úväzok.

Požadovaná kvalifikácia

Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov.

 • úplné stredné odborné vzdelanie.

Ďalšie požiadavky

Ďalšie potrebné požiadavky:

 • znalosť legislatívy o účtovníctve,
 • znalosť práce s PC na úrovni pokročilý,
 • logické a analytické myslenie,
 • komunikatívnosť, zodpovednosť, precíznosť, tímovosť,
 • schopnosť spätnej kontroly svojej práce,
 • flexibilita, chuť učiť sa nové veci.

Forma odmeňovania

V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Požadované doklady

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis v štruktúrovanom formáte s presným popisom praxe,
 • doklady o vzdelaní, príp. praxi, (vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške),
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov,
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • pre účely preukázania bezúhonnosti uchádzača o zamestnanie je požadovaný postup podľa § 15 Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín podania žiadosti

Žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte alebo osobne doručte na adresu školy alebo e-mailom na adresu spse@spse-po.sk v termíne do 06.08.2021 (platí dátum fyzickej prítomnosti žiadosti na škole).

Vybraní uchádzači budú telefonicky pozvaní na výberové konanie v priestoroch SPŠE Prešov.

Adresa školy

Stredná priemyselná škola elektrotechnická
Plzenská 1
080 47 Prešov

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

 • tel.: +421 51 772 55 67
 • e-mail: spse@spse-po.sk
Publikované: 02.08.2021 / Aktualizované: 02.08.2021 HoreTlačiť