Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Učiteľ/ka odborných predmetov, SOŠ dopravná, Prešov

Voľné pracovné miesto - vyhlásenie

Riaditeľ Strednej odbornej školy dopravnej, Konštantínova 2, 080 01 Prešov, prijme do pracovného pomeru 

učiteľa/ku odborných technických predmetov so zameraním na strojárstvo/automobilovú techniku.

Pracovné podmienky

Pracovné podmienky:

 • pracovný pomer na dobu určitú - od 1.9.2021 do 31.8.2022, po osvedčení možnosť predĺženia na dobu neurčitú,
 • plný pracovný úväzok 37,5 h./tt..

Požadovaná kvalifikácia

Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov.

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa príslušného odboru

Ďalšie požiadavky

Ďalšie potrebné požiadavky:

 • samostatnosť,
 • znalosť práce s PC,
 • komunikatívnosť,
 • prax v odbore výhodou.

Forma odmeňovania

V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Požadované doklady

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis v štruktúrovanom formáte s presným popisom praxe,
 • doklady o vzdelaní, príp. praxi, (vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške),
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov,
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • pre účely preukázania bezúhonnosti uchádzača o zamestnanie je požadovaný postup podľa § 15 Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín podania žiadosti

Žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte na adresu školy alebo emailom v termíne do 13. augusta 2021. (platí dátum fyzického doručenia žiadosti do školy).

Uchádzači, ktorí splnia podmienky, budú pozvaní na osobný pohovor.

Adresa školy

Stredná odborná škola dopravná
Konštantínova 2
080 01 Prešov

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

 • tel.: +421 51 772 32 87
 • e-mail: sekretariat@sosdop-po.vucpo.sk
Publikované: 04.08.2021 / Aktualizované: 04.08.2021 HoreTlačiť