Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Samostatný odborný referent na Odbore školstva

Vyhodnotenie 

formát PDF  Zápisnica výberového konania PDF (128 kB)

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

Samostatný odborný referent na Odbore školstva

Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, zastúpený PaedDr. Milanom Majerským, PhD., predsedom Prešovského samosprávneho kraja príjme do pracovného pomeru na pozíciu:

Samostatný odborný referent na Odbor školstva

Pracovné podmienky

 • pracovný pomer s nástupom – podľa dohody, čo najskôr,
 • 37,5 hodinový ustanovený týždenný pracovný čas,
 • pracovný pomer na dobu určitú, plný pracovný úväzok,
 • počet obsadzovaných miest: minimálne 1.

Požadovaná kvalifikácia a prax

 • vysokoškolské vzdelanie pedagogického smeru  min. I. stupňa (odbor učiteľstvo telesnej výchovy, trénerstvo, šport),
 • prax v oblasti práce s mládežou so zameraním na športové činností min. 5 rokov (trénerstvo, organizovanie športových podujatí a súťaží na min. okresnej úrovni).

Zoznam požadovaných dokladov 

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis v štruktúrovanom formáte s presným popisom praxe,
 • kópie dokladov o vzdelaní (1. maturitné vysvedčenie, 2. vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške, 3.  vysokoškolský diplom),
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • pre účely preukázania bezúhonností uchádzača o zamestnanie sú požadované údaje v zmysle § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v spojení s § 10 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to: 1. meno, priezvisko, rodné priezvisko uchádzača, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska,  2. dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, 3. adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia, 4. štátne občianstvo, 5. pohlavie, 6. číslo občianskeho preukazu alebo číslo pasu, 7. meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov.

Osobnostné predpoklady, skúsenosti a zručnosti

 • zodpovednosť, spoľahlivosť, dôslednosť, precíznosť,
 • vysoké pracovné nasadenie a samostatnosť pri rozhodovaní,
 • komunikatívnosť, schopnosť pracovať v kolektíve,
 • orientácia na výsledok a cieľ,
 • veľmi dobré analytické schopnosti, koncepčné myslenie,
 • skúsenosti s riadením športových aktivít v oblasti školstva,
 • znalosť legislatívy v oblasti školstva.

Náplň práce

 • samostatná odborná práca vo vecne vymedzenej oblasti samosprávy – oblasť školstva, športu, evidencia majetku, agenda spojená s činnosťou rozpočtových a príspevkových organizácií,
 • poskytovanie právneho poradenstva v oblasti stredného školstva, športu – metodické usmerňovanie,
 • vypracúvanie analýz a hodnotenie regionálneho rozvoja v oblasti  školstva na úrovni VÚC, vypracovanie strategických dokumentov v oblasti športu na školách,
 • samostatná práca na úseku preverovania podnetov a sťažností občanov v oblasti školstva, športu,
 • získavanie a spracúvanie informácií pre verejnosť, masmediálnu oblasť alebo iné inštitúcie v oblasti školstva, športu,
 • samostatná kontrolná činnosť na úrovni samosprávy v určenom rozsahu,
 • zabezpečenie odbornej agendy spojenej so sprístupňovaním informácií za Odbor školstva,
 • organizácia a koordinácia športových mládežníckych podujatí na úrovní stredných škôl v rámci VÚC.

Forma odmeňovania

 • funkčný plat pri plnom pracovnom úväzku podľa tabuľkového zaradenia  zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme,
 • trieda 6, stupeň podľa uznanej praxe,
 • hrubá mzda od 1.000,00 EUR.

Termín a miesto podania žiadosti

Žiadosť so všetkými požadovanými dokladmi je potrebné doručiť:

 • osobne, poštou v uzavretej obálke s označením: NEOTVÁRAŤ: „Voľné pracovné miesto samostatný odborný referent na Odbore školstva“
 • a to v termíne do 13. augusta 2021, 
 • za dátum podania sa považuje dátum uvedený na odtlačku poštovej pečiatky alebo pečiatky podateľne Úradu Prešovského samosprávneho kraja.

Adresa podania

Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

Výberové konanie

 • na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky súvisiace s obsadzovaným pracovným miestom,
 • o termíne a mieste výberového konania budú uchádzači informovaní telefonicky alebo emailom.

Kontakt

Kontaktná osoba: 

Mgr. Miroslav Vaško, Odbor školstva, vedúci oddelenia pre duálne vzdelávanie a praktické vyučovanie

***

V Prešove dňa 4. augusta 2021

PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r.
predseda Prešovského samosprávneho kraja

Publikované: 04.01.2021 / Aktualizované: 01.10.2021 HoreTlačiť