Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

26. zasadnutie Komisie sociálnych vecí a rodiny pri Z PSK (10.08.2021)

Pozvánka

V zmysle § 20 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov zvolávam


 26. rokovanie  komisie sociálnych vecí a rodiny  pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja, ktoré sa uskutoční

Termín zasadnutia:

10.08.2021 o 13:00 hod.

Miesto konania:

na Úrade Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, v malej zasadacej miestnosti č.d. 127 na 1. nadzemnom podlaží

 

Program

 1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu
 2. Analýza žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby za 1. polrok 2021
 3. Vyhodnotenie Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Prešovskom samosprávnom kraji na roky 2020-2025 k 30.06.2021
 4. Informácia o žiadostiach o poskytnutie dotácií v pôsobnosti MPSVR SR pre zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK
 5. Rôzne
 6. Návrh na uznesenie

 

Anna Schlosserová, v. r.
predsedníčka komisie


Ing. Pavel Slaninka, v. r.
sekretár komisie

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie organizačné a registratúry

Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Kontakt: 051 / 70 81 311

    

TASR TV - Logo PSK - symbolický obrázok k záznamom živého vysielania Zastupiteľstva PSK

Publikované: 05.08.2021 / Aktualizované: 05.08.2021 HoreTlačiť