Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Samostatný odborný referent na Odbore kultúry - zastupovanie PN

Vyhodnotenie 

formát PDF  Zápisnica výberového konania PDF (137 kB)

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

Samostatný odborný referent na Odbore kultúry

Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, zastúpený PaedDr. Milanom Majerským, PhD., predsedom Prešovského samosprávneho kraja príjme do pracovného pomeru na pozíciu:

Samostatný odborný referent na Odbore kultúry - zastupovanie počas PN

Pracovné podmienky

  • pracovný pomer s nástupom – podľa dohody, čo najskôr,
  • 37,5 hodinový ustanovený týždenný pracovný čas,
  • pracovný pomer na dobu určitú na zastupovanie počas PN,
  • plný pracovný úväzok,
  • počet obsadzovaných miest: minimálne 1.

Požadovaná kvalifikácia a prax

  • vysokoškolské vzdelanie min. II. stupňa v nasledujúcich oblastiach: 
    • Humanitný odbor, 
    • Turizmus, regionálny rozvoj, medzinárodné vzťahy, 
    • Verejná správa a regionálny rozvoj,
    • Manažment,
  • výhodou je prax v oblasti kultúry, organizácie kultúrnych podujatí,
  • výhodou je znalosť Anglického jazyka.

Zoznam požadovaných dokladov 

  • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
  • profesijný životopis v štruktúrovanom formáte s presným popisom praxe,
  • kópie dokladov o vzdelaní (1. maturitné vysvedčenie, 2. vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške, 3.  vysokoškolský diplom),
  • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  • pre účely preukázania bezúhonností uchádzača o zamestnanie sú požadované údaje v zmysle § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v spojení s § 10 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to: 1. meno, priezvisko, rodné priezvisko uchádzača, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska,  2. dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, 3. adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia, 4. štátne občianstvo, 5. pohlavie, 6. číslo občianskeho preukazu alebo číslo pasu, 7. meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov.

Osobnostné predpoklady, skúsenosti a zručnosti

  • zodpovednosť, spoľahlivosť, dôslednosť, precíznosť,
  • vysoké pracovné nasadenie a samostatnosť pri rozhodovaní,
  • komunikatívnosť, schopnosť pracovať v kolektíve,
  • orientácia na výsledok a cieľ,
  • veľmi dobré analytické schopnosti, koncepčné myslenie,
  • protokolárne vystupovanie a prejav,
  • výhodou znalosť Anglického jazyka,
  • výhodou skúsenosti s  organizáciou kultúrnych aktivít, rozvojových programov seminárov, konferencií, podujatí,
  • znalosť legislatívy v oblasti kultúry.

Náplň práce

  • príprava návrhov na zriadenie, zakladanie, zlučovanie, zrušovanie, kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK (knižnice, múzeá, galérie, osvetové strediská, hvezdárne a planetária, divadlá a umelecké telesá),
  • kontrola činnosti kultúrnych organizácií v zmysle platných zákonov,
  • zabezpečovanie kultúrnych programov na podujatiach organizovaných PSK,
  • budovanie partnerstiev zameraných na rozvoj kultúry na území Prešovského kraja,
  • monitorovanie, kontrola, analýza a vyhodnocovanie stavu kultúry v samosprávnom kraji,
  • odborné spracovanie podkladov a prípravu programov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK: knižnice, kultúrno-osvetové zariadenia,
  • odborná činnosť na úseku regionálneho rozvoja za vymedzené odvetvie kultúry,
  • samostatná odborná práca vo vecne vymedzenej oblasti samosprávy,
  • vypracúvanie analýz a hodnotenie regionálneho rozvoja v odvetví kultúry na úrovni vyššieho územného celku,
  • spracovávanie agendy spojenej s činnosťou rozpočtových a príspevkových organizácií na úseku kultúry,
  • príprava a implementácia marketingových stratégií podriadených organizácií,
  • organizovanie kultúrnych podujatí v rámci PSK,
  • participácia na projektoch celonárodného charakteru so zapájaním kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK,
  • metodické usmerňovanie a koordinovanie úloh operačného plánovania kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK,
  • spracúvanie zámerov, programov a projektov rozvoja kultúry vo všetkých oblastiach v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.

Forma odmeňovania

  • funkčný plat pri plnom pracovnom úväzku podľa tabuľkového zaradenia  zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme,
  • trieda 6, stupeň podľa uznanej praxe,
  • hrubá mzda od 1.000,00 EUR.

Termín a miesto podania žiadosti

Žiadosť so všetkými  požadovanými dokladmi je potrebné doručiť:

  • osobne, poštou v uzavretej obálke s označením: NEOTVÁRAŤ: „Voľné pracovné miesto samostatný odborný referent na Odbore kultúry“,
  • a to v termíne do 18. augusta 2021,
  • za dátum podania sa považuje dátum uvedený na odtlačku poštovej pečiatky alebo pečiatky podateľne Úradu Prešovského samosprávneho kraja.

Adresa podania

Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Námestie mieru 2
08 001 Prešov

Výberové konanie

  • na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky súvisiace s obsadzovaným pracovným miestom,
  • o termíne a mieste výberového konania budú uchádzači informovaní telefonicky alebo emailom.

Kontakt

Kontaktná osoba: 

Mgr. Emília Antolíková, vedúca Odboru kultúry

***

V Prešove dňa 5. augusta 2021

PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r.
predseda Prešovského samosprávneho kraja

Publikované: 04.01.2021 / Aktualizované: 01.10.2021 HoreTlačiť