Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Samostatný odborný referent oddelenia komunikácie a propagácie PSK

Vyhodnotenie 

formát PDF  Zápisnica výberového konania PDF (143 kB)

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

Samostatný odborný referent oddelenia komunikácie a propagácie PSK

Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, zastúpený PaedDr. Milanom Majerským, PhD., predsedom Prešovského samosprávneho kraja príjme do pracovného pomeru na pozíciu:

Samostatný odborný referent oddelenia komunikácie a propagácie PSK

Pracovné podmienky

 • 37,5 hodinový ustanovený týždenný pracovný čas, pracovný pomer na dobu určitú,
 • pracovný pomer s nástupom – podľa dohody, čo najskôr,
 • počet obsadzovaných pozícií: min. 1.

Požadovaná kvalifikácia a prax

 • vysokoškolské vzdelanie min. II. stupňa v niektorej z nasledujúcich oblastí:
  • masmediálna komunikácia
  • žurnalistika
  • marketing
 • odborná prax min. 3 roky v niektorej z nasledujúcich  oblastí:
  • propagácia
  • masmediálna komunikácia
  • marketing
  • PR (Public Relations), práca so sociálnymi sieťami

Zoznam požadovaných dokladov 

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom
 • profesijný štruktúrovaný životopis s presným popisom praxe od, do (mesiac/rok)
 • kópie všetkých nasledujúcich dokladov o vzdelaní (1. maturitné vysvedčenie, 2. vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške, 3.  vysokoškolský diplom)
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely evidencie uchádzačov výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • pre účely preukázania bezúhonností uchádzača o zamestnanie sú požadované údaje v zmysle § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v spojení s § 10 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to: 1. meno, priezvisko, rodné priezvisko uchádzača, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska,  2. dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, 3. adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia, 4. štátne občianstvo, 5. pohlavie, 6. číslo občianskeho preukazu alebo číslo pasu, 7. meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov

Osobnostné predpoklady, skúsenosti a zručnosti

 • zodpovednosť, spoľahlivosť, dôslednosť, precíznosť,
 • vysoké pracovné nasadenie a samostatnosť pri rozhodovaní,
 • komunikatívnosť, schopnosť pracovať v strese, zdieľať informácie v kolektíve,
 • všeobecný prehľad v oblasti samosprávy, medzinárodných vzťahov, politiky, ekonomiky,
 • protokolárne vystupovanie a prejav,
 • veľmi dobré tvorivé schopnosti, koncepčné myslenie,
 • orientácia na výsledok a cieľ.

Náplň práce

 • zabezpečuje informačné a propagačné aktivity v súlade s mediálnou politikou, komunikačnou stratégiou a plánom komunikačných aktivít Úradu PSK,
 • v súlade s mediálnou politikou Úradu PSK tvorí, publikuje a kontroluje mediálne i ďalšie propagačné výstupy,
 • spolupodieľa sa na príprave podkladov pre oficiálne podujatia PSK vrátane tlačových besied, 
 • získava a spracúva informácie a vysvetlenia pre verejnosť, masmediálnu oblasť a iné inštitúcie,
 • pripravuje a kompletizuje materiály na zverejnenie na web stránke PSK a oficiálnych sociálnych sieťach Ú PSK,
 • navrhuje a realizuje marketingové aktivity na zvýšenie povedomia o dianí v krajskej samospráve a  plnení kompetencií PSK,
 • spoluorganizuje a propaguje eventy a podujatia Úradu PSK,
 • podieľa sa na technicko-organizačnom zabezpečení vlastných aktivít oddelenia komunikácie a propagácie vrátane zhotovovania fotografií, videí a ďalších činností súvisiacich s mediálnymi aktivitami a propagačnými aktivitami Ú PSK. 

Iné kritéria a požiadavky

 • výborná znalosť slovenského jazyka a štylistiky,
 • výborná znalosť práce s výpočtovou technikou, predchádzajúce skúsenosti v spravovaní a tvorbe mediálneho obsahu a sociálnych sietí,
 • výhodou znalosť anglického jazyka,
 • výhodou skúsenosti s vedením a koordináciou pracovných tímov,
 • výhodou skúsenosti s organizovaním  seminárov, konferencií, podujatí,
 • výhodou prehľad o spoločenskom dianí v regióne.

Forma odmeňovania

 • funkčný plat v zmysle  zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • platová trieda 6. a stupeň podľa uznanej praxe,
 • hrubá mzda od 1.000,00 EUR.

Termín a miesto podania žiadosti

Žiadosť so všetkými  požadovanými dokladmi je potrebné doručiť:

 • osobne, poštou v uzavretej obálke s označením: NEOTVÁRAŤ: „Voľné pracovné miesto referent pre oddelenie komunikácie a propagácie“,
 • a to v termíne do 18. augusta 2021,
 • za dátum podania sa považuje dátum uvedený na odtlačku poštovej pečiatky alebo pečiatky podateľne Úradu Prešovského samosprávneho kraja.

Adresa podania

Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Námestie mieru 2
08 001 Prešov

Výberové konanie

 • na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky súvisiace s obsadzovaným pracovným miestom,
 • o termíne a mieste výberového konania budú uchádzači informovaní telefonicky alebo emailom.

Kontakt

Kontaktná osoba: 

  Mgr. Jana Mašlejová, oddelenie práce a miezd kancelárie predsedu PSK

***

V Prešove dňa 5. augusta 2021

PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r.
predseda Prešovského samosprávneho kraja

Publikované: 04.01.2021 / Aktualizované: 01.10.2021 HoreTlačiť