Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

28. zasadnutie Komisie sociálnych vecí a rodiny pri Z PSK (21.09.2021)

Pozvánka

V zmysle § 20 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov zvolávam


 28. rokovanie komisie sociálnych vecí a rodiny  pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja, ktoré sa uskutoční

Termín zasadnutia:

21.09.2021 o 13:00 hod.

Miesto konania:

v Domove sociálnych služieb sv. Jána z Boha, Hviezdoslavova 1, Spišské Podhradie (okres Levoča)

Program

 1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu
 2. Informácia o žiadosti o poskytnutie dotácie v pôsobnosti MPSVR SR pre zariadenie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK
 3. Nájom nehnuteľného majetku PSK v správe CSS Vita vitalis, Prešov - prípad hodný osobitného zreteľa
 4. Prezentácia transformačného plánu domova sociálnych služieb spojená s prehliadkou zariadenia
 5. Rôzne
 6. Návrh na uznesenie

 

Anna Schlosserová, v. r.
predsedníčka komisie


Ing. Pavel Slaninka, v. r.
sekretár komisie

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie organizačné a registratúry

Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Kontakt: 051 / 70 81 311

    

TASR TV - Logo PSK - symbolický obrázok k záznamom živého vysielania Zastupiteľstva PSK

Publikované: 10.09.2021 / Aktualizované: 10.09.2021 HoreTlačiť