Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

O.V.S. - prenájom majetku - SOŠ EHaS J.Andraščíka, Bardejov

Ponuka na prenájom - nebytové priestory v budove internátu - Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Bardejov

Prešovský samosprávny kraj ( ďalej len „PSK“)

v zmysle § 281 a násl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja“ v platnom znení

zverejňuje obchodnú verejnú súťaž (O.V.S.) na podávanie návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku PSK zvereného do správy správcu majetku – vyhlasovateľa obchodnej verejnej súťaže

1. Identifikácia vyhlasovateľa

Názov: Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka
Sídlo: Pod Vinbargom 3, 085 01  Bardejov
IČO: 36155993
DIČ: 2021364598 , nie sme platcami DPH
Štatutárny orgán: Ing. Helena Ferková, riaditeľka  školy
Kontaktná osoba: PhDr. Eva Barnová
Tel. č.: 054 4885126

2. Podmienky obchodnej verejnej súťaže

Predmet obchodnej verejnej súťaže:

Návrh nájomnej zmluvy na prenájom časti nehnuteľného majetku vo vlastníctve PSK, v správe vyhlasovateľa súťaže  zapísaného na  LV 11526,   katastrálne územie Bardejov,  súpisné číslo stavby 872, na parcele registra KN C parcelné číslo 215/2  v meste Bardejov na ul. 29. augusta 4 do nájmu nájomcu, ktorého návrh bude komisiou vyhodnotený ako najvhodnejší.

Predmetom prenájmu budú nebytové priestory v budove  internátu – prízemie o celkovej výmere  288,62  m2, z toho:

 • 9 miestnosti o výmere 283,28 m2 vhodné na kancelárie, 1 sklad  o výmere 5,34 m2 
 • spoločné priestory  o výmere  77,32 m2, ku každej kancelárií a skladu prináleží alikvotná časť  výmery    
  miestnosť č. 1 –   43,55 m2
  miestnosť č. 2 –   42,05 m2
  miestnosť č. 3 –     5,34 m2 ( sklad)
  miestnosť č. 5 –  16,38 m2
  miestnosť č. 6 –  37,27 m2
  miestnosť č. 7 –  19,42 m2
  miestnosť č. 8 –  21,42 m2
  miestnosť č. 9 –  35,70 m2
  miestnosť č. 10 –52,12 m2
  miestnosť č. 26 –  15,37 m2

Možné využitie priestoru: vhodné ako kancelárske a skladové priestory. Je možný prenájom každej miestnosti samostatne.

3. Zásady ostatného obsahu zamýšľanej nájomnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá

 1. Prílohou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže je nájomná zmluva, ktorá je ostatným obsahom nájomnej zmluvy, na ktorom vyhlasovateľ trvá, táto bude po vyžiadaní zaslaná vyhlasovateľom záujemcovi o nájom.
 2. Minimálna ponúknutá výška nájomného za nehnuteľný majetok bez platieb za energie a služby spojené užívaním majetku minimálne v nasledovnej výške::
  • kancelária                               35,00€/m2/rok
  • sklady                                     22,00€/m2/rok
  • spoločné priestory                20,00€/m2/rok
   Nájomcovi z prenájmu vzniká povinnosť 3-mesačného depozitu nájomného.
   Nájomné a služby spojené s nájmom (platby za elektrickú energiu, vodné a stočné, teplo a ohrev teplej vody  a pod. )  budú fakturované mesačne vopred.
 3.  Doba nájmu – nájom na dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy s možnosťou ukončenia zmluvy výpoveďou s výpovednou lehotou  3-mesačnou bez uvedenia dôvodu.

4. Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže

 1. Návrh je potrebné doručiť na adresu vyhlasovateľa  v lehote do 27. 09. 2021   do  13:00 hod.  v  zalepenej obálke s výrazným označením:
  „Obchodná verejná súťaž – Internát - prízemie neotvárať!“
  na adresu:
  Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb
  Jána Andraščíka
  Pod Vinbargom 3
  085 01  Bardejov

  Rozhodujúci je dátum a čas prijatia ponuky na prezentačnej pečiatke vyhlasovateľa súťaže.
  Na obálke bude uvedená identifikácia navrhovateľa.
 2. Návrh musí obsahovať:
  • oprávnenou osobou navrhovateľa podpísaný návrh nájomnej zmluvy
  • ponuku výšky nájomného  v €/ m2/rok
  • predmet nájmu (počet kancelárií)
  • dobu nájmu
  • účel  nájmu
  • presnú identifikáciu navrhovateľa takto:
   • nájomca – fyzická osoba (titul, meno a priezvisko, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, prípadne bankové spojenie - číslo účtu) alebo
   • nájomca – fyzická osoba – podnikateľ, zapísaná v živnostenskom registri - obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu, zastúpená - titul, meno a priezvisko, zapísaný v živnostenskom registri: ....... č....... alebo
   • nájomca – právnická osoba - obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu, štatutárny orgán - podľa výpisu z Obchodného registra resp. iného registra potvrdzujúceho právnu subjektivitu záujemcu, údaj o registrácii – napr. Obchodný register Okresného súdu ......., oddiel ......, vložka ...
  • súhlas s podmienkami obchodnej verejnej súťaže
  • kontaktné údaje oprávnenej osoby (napr. telefón, e-mail)
 3. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom v lehote do 30 dní od vyhodnotenia predložených návrhov.
 4.  Vyhlasovateľ si v súlade s § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť už uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. V prípade zmeny alebo zrušenia súťaže budú tieto skutočnosti uverejnené spôsobom, akým boli vyhlásené podmienky súťaže.
 5. V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh, ktorého obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže.
 6. Vyhlasovateľ si v zmysle § 287 ods. 2 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy. Vyhlasovateľ je oprávnený meniť ustanovenia nájomnej zmluvy.
 7. Navrhovateľ nemá nárok na úhradu nákladov vynaložených/spojených s účasťou v tejto obchodnej verejnej súťaži.
 8. Navrhovateľ predložením návrhu nájomnej zmluvy v obchodnej verejnej súťaži súhlasí so zverejnením a sprístupnením jeho osobných údajov na účel uzavretia nájomnej zmluvy a existencie nájomného vzťahu.

5. Ohliadka majetku

Ohliadka majetku na mieste samom bude umožnená v čase pred podaním návrhu po telefonickom dohovore – PhDr. Eva Barnová, zástupca riaditeľky pre TEČ,  tel. číslo  054/4885126

Bardejov  06.09.2021

Zverejnené od  10.09.2021 do  27.09.2021, 13.00 hod.

Publikované: 10.09.2021 / Aktualizované: 10.09.2021 HoreTlačiť