Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Samostatný odborný referent pre oddelenie organizačné a registratúry - podateľňa, Ú PSK

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste 

Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, zastúpený PaedDr. Milanom Majerským, PhD., predsedom Prešovského samosprávneho kraja príjme do pracovného pomeru na pozíciu:

Samostatný odborný referent pre oddelenie organizačné a registratúry - podateľňa (zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky)

Pracovné podmienky

 • pracovný pomer s nástupom – čo najskôr, podľa dohody,
 • pracovný pomer na dobu určitú,
 • 37,5 hodinový ustanovený pracovný čas,
 • počet obsadzovaných pozícií – minimálne 1.

Požadovaná kvalifikácia

 • úplné stredoškolské vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie min. I. stupňa,
 • prax minimálne 7 rokov v oblasti administratívnych činností.

Náplň práce, zodpovednosť

 • zabezpečovanie a usmerňovanie práce registratúr zamestnávateľa,
 • zabezpečovanie činnosti podateľne na úrovni automatizovaného systému spracovania dát vrátane skenovania dokumentov,
 • zabezpečuje centrálne rozmnožovanie pracovných materiálov,
 • samostatné odborné práce na úseku správy registratúry prostredníctvom elektronického   informačného systému správy registratúry,
 • práca s elektronickými podaniami,
 • frankovanie odosielanej pošty,
 • obsluha telefónnej ústredne,
 • vypracovanie zápisu z porady vedenia,
 • vybavovanie elektronickej komunikácie. ​

Zoznam požadovaných dokladov 

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • štruktúrovaný profesijný životopis s presným popisom praxe (mesiac/rok od, do),
 • kópie nasledujúcich dokladov o vzdelaní (1. maturitné vysvedčenie, 2. vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške, 3.  vysokoškolský diplom),
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely evidencie uchádzačov vo výberovom konaní v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • pre účely preukázania bezúhonností uchádzača o zamestnanie sú požadované údaje v zmysle § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v spojení s § 10 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to: 1. meno, priezvisko, rodné priezvisko uchádzača, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska,  2. dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, 3. adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia, 4. štátne občianstvo, 5. pohlavie, 6. číslo občianskeho preukazu alebo číslo pasu, 7. meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov.

Osobnostné predpoklady, skúsenosti a zručnosti

 • bezúhonnosť,
 • flexibilita, schopnosť tímovej práce, schopnosť pracovať pod tlakom,
 • zodpovedný prístup k práci, dôslednosť, precíznosť,
 • vysoké pracovné nasadenie a samostatnosť,
 • komunikatívnosť, schopnosť pracovať v kolektíve.

Forma odmeňovania

 • funkčný plat pri plnom pracovnom úväzku podľa tabuľkového zaradenia zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme trieda 3, stupeň podľa uznanej praxe,
 • hrubá mzda od 800,00 EUR.

Termín a miesto podania žiadosti

Žiadosť so všetkými  požadovanými dokladmi je potrebné doručiť:

 • osobne, poštou v uzavretej obálke s označením: NEOTVÁRAŤ: „Voľné pracovné miesto: Referent pre podateľňu /zástup počas MD  “ a to v termíne do 27.09.2021,
 • za dátum podania sa považuje dátum uvedený na odtlačku pečiatky podateľne Úradu Prešovského samosprávneho kraja alebo pečiatky pošty.

Adresa podania

Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

Výberové konanie

 • na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky súvisiace s obsadzovaným pracovným miestom a predložia všetky požadované doklady,
 • o termíne a mieste výberového konania budú uchádzači informovaní telefonicky alebo emailom.

Kontakt

Kontaktná osoba: 

 • PhDr. Gabriela Petrová, PhD. - Kancelária riaditeľa Ú PSK

***

V Prešove dňa 16.09.2021

v. r.
PaedDr. Milan Majerský, PhD.,.
predseda Prešovského samosprávneho kraj

Publikované: 27.08.2021 / Aktualizované: 16.09.2021 HoreTlačiť