Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Správne konanie v rámci PSK

Prešovský samosprávny kraj, ako správny orgán, rozhoduje v správnom konaní o právach, povinnostiach, alebo právom chránených záujmoch fyzických, alebo právnických osôb v oblasti verejnej správy.

Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), ktorý je všeobecným procesno-právnym predpisom v oblasti výkonu štátnej správysa vzťahuje nielen na vydávanie rozhodnutí a ich vynucovanie (dodržiavanie podmienok), ale jeho základné pravidlá sa primerane používajú aj pri vydávaní osvedčení, posudkov, súhlasov, vyjadrení, odporúčaní a iných podobných opatrení (podľa osobitných predpisov a vykonávacích vyhlášok), ktoré nemajú povahu rozhodnutí.

 

Priebeh správneho konania

 • Začatie správneho konania – konanie sa začína na návrh účastníka konania alebo na podnet správneho orgánu.
 • Konanie začaté na návrh účastníka konania začína podaním návrhu. Návrh sa musí urobiť písomne v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe, alebo ústne do zápisnice. Podanie vo veci samej urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci treba do troch pracovných dní doplniť v listinnej podobe, v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného prepisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci, alebo ústne do zápisnice. Správny orgán na dodatočné doplnenie podania nevyzýva.
 • Podanie sa posudzuje podľa jeho obsahu. Z podania musí byť zrejmé, kto ho podáva, akej veci sa týka a čo sa navrhuje. Podanie v elektronickej podobe podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci musí obsahovať identifikátor osoby účastníka konania podľa osobitného prepisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci.
 • Podanie sa podáva na vecne a miestne príslušnom orgáne.
 • Výsledkom začatého správneho konania je rozhodnutie správneho orgánu.
 • Konanie začaté na podnet správneho orgánu začína oznámením začatia správneho konania. Oznámenie sa musí urobiť písomne v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného prepisu o  elektronickej podobe výkonu verejnej moci. Z oznámenia musí byť zrejmé, ktorý správny orgán ho podáva, akej veci sa týka a čo sa navrhuje. Oznámenie v elektronickej podobe podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci musí obsahovať identifikátor osoby správneho orgánu podľa osobitného prepisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci.
 • Oznámenie sa zasiela účastníkovi konania.
 • Výsledkom začatého správneho konania je rozhodnutie správneho orgánu.
 • Rozhodnutie správneho orgánu je ukončené vydaním písomného rozhodnutia alebo rozhodnutia v elektronickej podobe podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci. Rozhodnutie musí obsahovať predpísané náležitosti – výrok, odôvodnenie a poučenie o odvolaní. V písomnom vyhotovení rozhodnutia sa uvedie orgán, ktorý rozhodnutie vydal, dátum vydania rozhodnutia, meno a priezvisko fyzickej osoby a názov právnickej osoby. Rozhodnutie musí mať úradnú pečiatku a podpis s uvedením mena, priezviska a funkcie oprávnenej osoby. Ak sa rozhodnutie vyhotovuje v elektronickej podobe podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci, neobsahuje úradnú pečiatku a podpis, ale je správnym orgánom autorizované podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci.
 • Lehota pre rozhodnutie správneho orgánu. V jednoduchých veciach, najmä ak možno rozhodnúť na podklade dokladov predložených účastníkom konania, správny orgán rozhodne bezodkladne. V ostatných prípadoch, ak osobitný zákon neustanovuje inak, je správny orgán povinný rozhodnúť vo veci do 30 dní od začatia konania; vo zvlášť zložitých prípadoch rozhodne najneskôr do 60 dní; ak nemožno vzhľadom na povahu veci rozhodnúť ani v tejto lehote, môže ju primerane predĺžiť odvolací orgán. Ak správny orgán nemôže rozhodnúť do 30, prípadne do 60 dní, je povinný o tom účastníka konania s uvedením dôvodov upovedomiť.

Aktuálne správne konania

Archív správnych konaní

Archív všetkých ukončených správnych konaní, ktoré riešil Prešovský samosprávny kraj. 

Správne konanie BUS KARPATY Stará Ľubovňa/2023

29.12.2023 Správne konanie BUS KARPATY Stará Ľubovňa/2023 (oznámenie o rozhodnutí a ukončení správneho konania 29.12.2023)

Správne konanie SAD Humenné /2023

29.12.2023 Správne konanie SAD Humenné /2023 (Oznámenie o vydaní rozhodnutia a ukončenie správneho konania 29.12.2023)

Správne konanie SAD Prešov /2023

29.12.2023 Správne konanie SAD Prešov /2023 (oznámenie o rozhodnutí a ukončenie správneho konania 29.12.2023)

Správne konanie SAD Poprad 2/6/2022

18.07.2022 Správne konanie SAD Poprad 2/6/2022 - Oznámenie o vydaní rozhodnutia (01.08.2022)

Správne konanie SAD Poprad 1/5/2022

09.06.2022 Oznámenie o vydaní rozhodnutia správneho konania č. 1/5/2022 - Oznámenie o odvolaní (14.7.2022)

Správne konanie SAD Poprad 2/2021

09.06.2022 Oznámenie o začatí správneho konania č. 2/2021 - Správne konanie SAD Poprad akciová spoločnosť - Oznámenie o odstúpení odvolania (11.8.2022)

Správne konanie SAD Poprad 3/5/2022

09.06.2022 Oznámenie o začatí správneho konania č. 3/5/2022 - Správne konanie SAD Poprad akciová spoločnosť - Oznámenie o odstúpení odvolania (11.8.2022)

Správne konanie SAD Poprad

30.11.2021 Správne konanie - právoplatne ukončené dňa 20.4.2022

Publikované: 15.12.2021 / Aktualizované: 16.11.2023 HoreTlačiť