Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Referent na Odbore majetku a investícií, oddelenie investícií

Vyhodnotenie 

formát PDF  Zápisnica výberového konania (PDF, 192 kB) 

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste 

Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, zastúpený PaedDr. Milanom Majerským, PhD., predsedom Prešovského samosprávneho kraja príjme do pracovného pomeru na pozíciu:

Samostatný odborný referent na Odbore majetku a investícií PSK, oddelenie investícií 

Pracovné podmienky

 • pracovný pomer s nástupom – podľa dohody, čo najskôr, 01.06.2022,
 • 37,5 hodinový ustanovený týždenný pracovný čas,
 • Počet obsadzovaných pozícií: min. 1

Požadovaná kvalifikácia

 • Požadované vzdelanie:
  • vysokoškolské vzdelanie min. II. stupňa technického smeru (stavebný odbor vítaný)
 • Požadovaná prax:
  • 3 ročná prax v  oblasti stavebníctva (prax v inžinierskej činnosti pozemných stavieb vítaná)

Náplň práce, zodpovednosť

 • vykonávanie inžinierskej činnosti v rámci predprojektovej prípravy, projektovej prípravy a realizácie stavby na zverených investičných akciách – pozemné stavby v regióne financované prostredníctvom EŠIF, Plánu obnovy a odolnosti SR a iných dotačných schém a stavby financované z rozpočtu PSK,
 • odborné dohliadanie na investičné aktivity v regióne financované prostredníctvom EŠIF a z prostriedkov PSK a zúčastňovanie sa kontroly v teréne,
 • vypracovanie stanovísk pre potreby územných, stavebných a kolaudačných konaní a iných stanovísk v oblasti investícií,
 • podieľanie sa na konzultáciách s dodávateľskými subjektmi (projektanti, geodeti, realizátori stavieb a ďalší) pri budovaní infraštruktúry v regióne,
 • pravidelné informovanie jednotlivých tímov, zapojených do implementácie projektov, o stave prípravy, resp. realizácie na zverených investičných akciách,
 • zúčastňovanie sa jednaní a stretnutí s dotknutými subjektmi a ďalšími zainteresovanými stranami,
 • koordinácia a kontrola prác dodávateľov spolupracujúcich na projekte,
 • získavanie informácii a evidovanie stavu  zverených úloh,
 • riešenie obchodnej komunikácie podľa pokynov projektového manažéra,
 • koordinácia a kontrola termínov a kvality dodávok vo svojej kompetencii,
 • rozborová, hodnotiaca a rozhodovacia činnosť v zverenej agende,
 • príprava podkladov pre zabezpečenie verejného obstarávania,
 • príprava materiálov, ktoré podliehajú schváleniu zastupiteľstva PSK,
 • príprava podkladov pre žiadostí o NFP a kontrolná činnosť pri implementácii projektov,
 • zodpovednosť za uplatňovanie predpisov vzťahujúcich sa k dodržiavaniu zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK.

Zoznam požadovaných dokladov 

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom
 • štruktúrovaný profesijný životopis s presným popisom praxe (mesiac/rok od, do)
 • kópie nasledujúcich dokladov o vzdelaní (1. maturitné vysvedčenie, 2. vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške, 3. vysokoškolský diplom)
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely evidencie uchádzačov o zamestnanie v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony
 • čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na obsadzovanú pozíciu
 • pre účely preukázania bezúhonností uchádzača o zamestnanie sú požadované údaje v zmysle § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v spojení s § 10 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to: 1. meno, priezvisko, rodné priezvisko uchádzača, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska,2. dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, 3. adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia, 4. štátne občianstvo, 5. pohlavie, 6. číslo občianskeho preukazu alebo číslo pasu, 7. meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov

Osobnostné predpoklady, skúsenosti a zručnosti

 • zodpovednosť, spoľahlivosť, dôslednosť, precíznosť,
 • vysoké pracovné nasadenie a samostatnosť pri rozhodovaní,
 • komunikatívnosť, schopnosť pracovať v kolektíve,
 • Microsoft Word – pokročilý,
 • Microsoft Excel – pokročilý,
 • Microsoft Outlook – pokročilý,
 • Power Point - pokročilý.

Iné kritéria a požiadavky

 • znalosť legislatívy: zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, č. 446/2001 Z z. o majetku vyšších územných celkov, č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, č. 50/1976 Zb. – stavebný zákon, č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení

Forma odmeňovania

 • funkčný plat pri plnom pracovnom úväzku podľa tabuľkového zaradenia zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme trieda 6, stupeň podľa uznanej praxe.
 •  Hrubá mzda od 1.400,00 EUR.

Termín a miesto podania žiadosti

Žiadosť so všetkými  požadovanými dokladmi je potrebné doručiť:

 • osobne, poštou v uzavretej obálke s označením: NEOTVÁRAŤ: „Voľné pracovné miesto Referent na Odbore majetku a investícií - oddelenie investícií “ a to v termíne do 18.05.2022. 
 • Za dátum podania sa považuje dátum uvedený na odtlačku pečiatky podateľne Úradu Prešovského samosprávneho kraja alebo pečiatky pošty.

Adresa podania

Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Námestie mieru 2
08 001 Prešov

Výberové konanie

 • na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky súvisiace s obsadzovaným pracovným miestom,
 • o termíne a mieste výberového konania budú uchádzači informovaní telefonicky alebo emailom.

Kontakt

Kontaktná osoba: 

 • Ing. Michal Dzugas, Odbor majetku a investícií
 • tel.: +421 51 7081 329
 • e-mail: michal.dzugas@psk.sk

***

V Prešove dňa 09. 05. 2022

v. r.
PaedDr. Milan Majerský, PhD.,.
predseda Prešovského samosprávneho kraj

Publikované: 09.05.2022 / Aktualizované: 02.06.2022 HoreTlačiť