Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Upratovačka, Škola v prírode Detský raj Tatranská Lesná

Voľné pracovné miesto - vyhlásenie

Riaditeľ Školy v prírode Detský raj Tatranská Lesná, Tatranská Lesná 7, 059 60 Tatranská Lesná, prijme do pracovného pomeru 

upratovačku.

Pracovné podmienky

Pracovné podmienky:

 • pracovný pomer na dohodu o vykonaní práce - od 20.05.2022

Požadovaná kvalifikácia

 • základné vzdelanie

Ďalšie požiadavky

Ďalšie potrebné požiadavky:

 • pružný pracovný režim  - zastupovanie počas PN
 • flexibilita
 • pracovitosť.

Forma odmeňovania

V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Požadované doklady

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis,
 • doklady o vzdelaní, príp. praxi,
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov,
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • pre účely preukázania bezúhonností uchádzača o zamestnanie sú požadované údaje v zmysle § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v spojení s § 10 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín podania žiadosti

Žiadosť s potrebnými dokladmi doručte osobne, príp. zašlite poštou alebo mailom na adresu školy v termíne do 19.05. 2022 do 10:00 hod..

Adresa školy

Škola v prírode Detský raj
Tatranská Lesná 7
059 60 Tatranská Lesná

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

 • tel.: +421 915 804 431
 • e-mail: riaditel@detskyraj-tl.vucpo.sk
Publikované: 11.05.2022 / Aktualizované: 11.05.2022 HoreTlačiť