Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

Regulácia cien tovarov miestneho významu

Základné informácie 

Prešovský samosprávny kraj (PSK) v zmysle § 11 a § 20 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a § 2 ods. 2 opatrenia MF SR č. 01/R/2003 z 9. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien tovaru v pôsobnosti vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov vydáva cenové výmery Prešovského samosprávneho kraja v rámci Prešovského samosprávneho kraja. Cenové výmery sú rozhodnutia, ktorými PSK určuje maximálne ceny tovaru.

PSK ako cenový orgán postupuje pri regulácii cien tovarov miestneho významu a cenovej kontrole v zmysle platnej právnej úpravy:

Predpisy – cenová oblasť

 • Zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov
 • Opatrenie MF SR z 9. decembra 2003 č. 01/R/2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v pôsobnosti MF SR v znení neskorších predpisov

Ďalšie relevantné predpisy:

 • Zákon  NR SR č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

V zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a opatrenia MF SR z 9. decembra 2003 č. 01/R/2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v znení neskorších predpisov je v kompetencii vyšších územných celkov aj stanovenie maximálnej ceny tovarov uvedených pod číselným kódom klasifikácie produkcie:

 • 93.03.11 Prevádzka cintorínov a krematórií
  - l
  en kopanie hrobov pre uloženie rakvy so zosnulým vrátane následného zasypania, prvotné úpravy a odvoz prebytočnej zeminy, spopolnenie zomrelého a ostatkov v rakve vrátane uloženie popola do úradnej popolnice s označením,
 • 93.03.12 Prevádzka pohrebných ústavov
  len prechodné uloženie zomrelých v chladiacom zariadení do zákonnej lehoty pochovania.

Postup pri podávaní žiadostí

Za účelom zjednotenia postupov pri podávaní žiadostí o stanovenie/úpravu regulovanej ceny tovarov miestneho významu a zefektívnenia procesu: 

 1. Fyzická osoba/právnická osoba písomne požiada cenový orgán (Prešovský samosprávny kraj) o stanovenie, respektíve úpravu maximálnej ceny tovarov. V zmysle § 8 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách sa pri regulácii cien vychádza z ekonomicky oprávnených nákladov a primeranej ziskovej prirážky, pričom tieto sa preukazujú účtovnými dokladmi, kalkuláciami nákladov a zisku, inými dokladmi odôvodňujúcimi výšku ceny a dokladmi, ktoré si vyžiada cenový orgán. K žiadosti je potrebné priložiť podrobnú kalkuláciu ceny, prípadne ďalšie doklady preukazujúce výšku ceny.
  Pre kalkuláciu ceny tovarov v rámci klasifikácií produkcie 93.03.11 a 93.03.12  možno použiť VZOROVÚ KALKULÁCIU (vrátane návodu): 

Pre stanovenie ceny za výkop všetkých typov hrobov, pre ktoré je požadované stanovenie maximálnej ceny a pre použitie chladiaceho zariadenia je potrebné vyplniť samostatný kalkulačný list.
Všetky položky zahrnuté do kalkulácie ceny je nutné podložiť príslušnými dokladmi, tzn. v prípade kontroly musia byť deklarované náklady preukázateľné.
V prípade, že subjekt nie je platcom DPH, je potrebné to uviesť.
Výsledné kalkulácie je potrebné priložiť k žiadosti o stanovenie maximálnej ceny tovarov a doručiť Prešovskému samosprávnemu kraju.

 1. PSK doručenú žiadosť prehodnotí a posúdi oprávnenosť nákladov a navrhovanej ceny. V prípade, že PSK vyhodnotí navrhované ceny tovarov ako primerané s ohľadom na ekonomické podmienky a ceny obvyklé, vypracuje návrh cenového výmeru.
 2. V zmysle § 20 ods. 5 písm. a) zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách vyššie územné celky určujú maximálne ceny tovaru miestneho významu v rozsahu stanovenom ministerstvom po prerokovaní s obcou. PSK predloží návrh cenového výmeru obci, ktorá návrh prerokuje. Vzhľadom na uvedené, v prípade, že budú k žiadosti o určenie maximálnej ceny tovaru doložené všetky náležitosti potrebné pre posúdenie a následné stanovenie ceny tovarov, PSK ako cenový orgán negarantuje časový harmonogram vydania cenového výmeru, ktorým sa určujú maximálne ceny tovarov.
 3. Obec zašle PSK stanovisko k návrhu cenového výmeru.
 4. V prípade súhlasného stanoviska (schválenie obcou), PSK ako cenový orgán vydá cenový výmer. PSK o vydaní cenového výmeru informuje žiadateľa a príslušnú obec. PSK zároveň cenový výmer zverejní na svojom webovom sídle.

Upozornenie

V zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách sú fyzické a právnické osoby povinné bezplatne poskytovať cenovému orgánu informácie a údaje, ktoré si vyžiada pre potreby vyhodnocovania vývoja cien, regulácie cien a cenovej kontroly a pre konanie o porušení tohto zákona a všeobecne záväzných právnych predpisov a rozhodnutí v oblasti cien (konanie o porušení cenovej disciplíny).

Nesplnenie tejto povinnosti alebo odovzdanie nepravdivých údajov cenovému kontrolnému orgánu sa považuje za porušenie cenovej disciplíny podľa § 17 ods. 1 písm. d) zákona č. 18/1996 Z. z o cenách.

Na stiahnutie

Regulácia cien tovarov miestneho významu - základné informácie (PDF, 698 kB)

Vzorová kalkulácia -  so zachovaním funkcionalít (XLSX, 81 kB)Vzorová kalkulácia - formát Open XML (XLSX, 91 kB) 

Publikované: 13.06.2022 / Aktualizované: 28.03.2023 HoreTlačiť