Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

1. zasadnutie komisie RR a CR (18.01.2023)

Pozvánka

V zmysle § 20 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov zvolávam

 1. zasadnutie Komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja, ktoré sa uskutoční

Termín zasadnutia:   

18.01.2023 o 13:00 hod.

Miesto konania:

v malej zasadacej miestnosti, 1. poschodie,

Úradu Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, Prešov

Program

 1. Otvorenie
 2. Návrh overovateľa zápisnice a uznesenia.
 3. Schválenie harmonogramu zasadnutí Komisie RR a CR na rok 2023.
 4. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 936/2022 zo dňa 04.04.2022 týkajúce sa zmeny pôvodného termínu uznesenia č. 710/2021 zo dňa 03.05.2021.
 5. Informatívna správa o aktuálnych aktivitách a postupe v oblasti cyklodopravy a cykloturistiky ku dňu 15.1.2023.
 6. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja  č.275/2019 zo dňa 26. augusta 2019 k implementácii programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 v rámci Regionálneho kontaktného bodu PSK – schválenie a financovanie technickej pomoci.
 7. Schválenie prípravy a predloženia  žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti pre vybrané stredné školy v rámci Výzvy Plánu obnovy a odolnosti SR, kód: 06I01-20-V01.
 8. Návrh na zmenu uznesenia č.1064/2022 zo 40. zasadnutia Zastupiteľstva PSK zo dňa 17.októbra 2022.
 9. Rôzne
 10. Záver

***

Ing. Jozef Kmec, PhD. v. r.
predseda komisie

PaedDr. Martina Slivková, PhD., MBA v. r.
sekretár komisie

Publikované: 17.01.2023 / Aktualizované: 24.01.2023 HoreTlačiť