Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

1. zasadnutie komisie dopravy (17.01.2023)

Pozvánka

V zmysle § 20 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov zvolávam

 1. rokovanie  Komisie dopravy  pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja, ktoré sa uskutoční

Termín zasadnutia:

17. 01. 2023 o 10:00 hod.

Miesto konania:

na Úrade Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, v zasadačke riaditeľa na 2. poschodí

Program

 1. Otvorenie
 2. Informatívna správa o fungovaní prímestskej autobusovej dopravy, služby vo verejnom záujme, objednávanej Prešovským samosprávnym krajom
 3. Informatívna správa o činnostiach IDS Východ, s.r.o.
 4. Informatívna správa o stave SÚC PSK za rok 2022
 5. Informatívna správa o stave investičných projektov SÚC PSK spolufinancovaných z EÚ fondov
 6. Informatívna správa o priebehu verejných obstarávaní SÚC PSK v roku 2022 a plán verejných obstarávaní organizácie na rok 2023
 7. Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov súvisiacich s činnosťou SÚC PSK a právna agenda organizácie

7A       Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku do vlastníctva PSK, pre stavbu : „Rekonštrukcia mosta M3911 (III/3077-001), Tatranská Kotlina - Lendak“, v k.ú. Tatranská Lomnica

7B       Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku do vlastníctva PSK, pre stavbu : „III/3445 Prešov - Petrovany“ od NDS, v k.ú. Petrovany

7C       Návrh na schválenie nájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve PSK, v k.ú. Vranov nad Topľou, s mestom Vranov nad Topľou, pre stavbu: „Cyklotrasa Vranov nad Topľou – RO Domaša v k.ú. Vranov nad Topľou“ z dôvodu hodného osobitného zreteľa

7D       Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve PSK, v správe SÚC PSK do vlastníctva Ing. Jána Gergelčíka, v k.ú. Červenica pri Sabinove, ako prípad hodný osobitného zreteľa

7E       Návrh na zriadenie vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k.ú. Machalovce, obec Jánovce a k.ú. Spišský Štvrtok v súvislosti s realizáviou stasvby: "Vodovod Jánovce - Čenčice"

7F       Návrh na zriadenie vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k.ú. Kapušany, v súvislosti s realizáviou stasvby: "Preložka STL plynovodu na pozemkoch parc. Č. 1606, 1607/1, 1607/2, 1609/1,1611 a 1587 k.ú. Kapušany"

7G      Návrh na zriadenie vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k.ú. Solivar, v súvislosti s realizáciou stavby: „Prešov, Solivarská VN, TS, NN“

7H       Návrh na zriadenie vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k.ú. Kežmarok, v súvislosti s realizáciou stavby: "STL PP + zmena osadenia HUP a merania zemného plynu" – STL pripojovací plynovod

7I        Návrh na zriadenie vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k.ú. Levoča, v súvislosti s realizáciou stavby: „Rozšírenie elektrickej siete NN v meste Levoča“

7J        Návrh na zriadenie vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k.ú. Štôla, v súvislosti s realizáciou stavby: "Vila Rezort Štôla" – kanalizačná prípojka

7K      Návrh na zriadenie vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k.ú. Štôla, v súvislosti s realizáciou stavby: "Vila Rezort Štôla" – elektrická prípojka

7L       Návrh na zriadenie vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k.ú. Štôla, v súvislosti s realizáciou stavby: "Vila Rezort Štôla" – vodovodná prípojka

7M      Návrh na zriadenie vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k.ú. Švábovce, v súvislosti s realizáciou stavby: "Hospodárska dielňa" – elektrická prípojka

7N       Návrh na zmenu uznesenia č. 30/2021 zo zasadnutia Komisie dopravy pri Zastupiteľstve PSK zo dňa 23.07.2021 k majetkovéme prevodu nehnuteľného majetku, v k.ú. Haligovce a zmena uznesenia č. 796/2021 z 29. zasadnutia Zastupiteľstva PSK zo dňa 30.08.2021, v k.ú. Haligovce

7O       Návrh na zmenu uznesenia č. 32/2021 zo zasadnutia Komisie dopravy pri Zastupiteľstve PSK zo dňa 13.09.2021 k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku , v k.ú. Matiašovce

7P       Návrh na zmenu uznesenia č. 34/2022 zo zasadnutia Komisie dopravy pri Zastupiteľstve PSK zo dňa 17.01.2022 k zriadeniu vecného bremena na nehnuteľnom majetku, v k.ú. Mestisko

7R       Návrh na zmenu uznesenia č. 34/2022 zo zasadnutia Komisie dopravy pri Zastupiteľstve PSK zo dňa 17.01.2022 a návrh na zmenu uznesenia č. 957/2022 z 35. zasadnutia Zastupiteľstva PSK zo dňa 04.04.2022 k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku, v k.ú. Čemerné

7S       Návrh na zmenu uznesenia č. 34/2022 zo zasadnutia Komisie dopravy pri Zastupiteľstve PSK zo dňa 17.01.2022 a návrh na zmenu uznesenia č. 958/2022 z 35. zasadnutia Zastupiteľstva PSK zo dňa 04.04.2022 k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku, v k.ú. Vranov nad Topľou

7T       Zásobník zámerov majetkoprávneho vysporiadania pozemkov súvisiacich s činnosťou Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho krajaNávrhy na zmenu uznesení Z PSK k projektom SÚC PSK spolufinancovaných z EÚ fondov

8. Návrhy na zmenu uznesení Z PSK k projektom SÚC PSK spolufinancovaných z EÚ  fondov

8A - Zámer vstupu do projektu: Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail, 1. etapa, úsek Ulič – Uličské Krivé

8B - Zámer vstupu do projektu financovaných z Programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 - 2027

9. Rôzne: 

9A – Prezentácia vybraných investičných akcií SÚC PSK zrealizovaných v roku 2022

9B – Prezentácia projektu Vysoké Tatry a informácie o pripravovaných investičných akciách SÚC PSK v regióne Vysoké Tatry na roky 2023-2025

9C – Prezentácia projektu Poloniny trail a informácie o pripravovaných investičných akciách SÚC PSK v oblasti rozvoja cyklistickej infraštruktúry PSK na roky 2023-2025

 1. Záver

***

Ján Hirčko, v. r.
predseda komisie

Ing. Alexander Galajda, v. r.
sekretár komisie

Publikované: 16.01.2023 / Aktualizované: 01.02.2023 HoreTlačiť