Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

2. zasadnutie Komisie dopravy (07.03.2023)

Pozvánka

V zmysle § 20 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov zvolávam

 2. zasadnutie Komisie dopravy pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja, ktoré sa uskutoční

Termín zasadnutia:

07. 03. 2023 o 10:00 hod.

Miesto konania:

na Správe a údržbe ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 01 Prešov, v zasadacej miestnosti 

Program

 1. Otvorenie
 2. Vyúčtovanie zálohového príspevku za služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 2022
 3. Nárast počtu cestujúcich v prímestskej autobusovej doprave medzi rokmi 2021 a 2022
 4. Informatívna správa o stavebnotechnickom stave ciest a mostov v správe Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja (výstupy z cestnej databanky)
 5. Informatívna správa o príprave plánovaných činností Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja v rámci letnej údržby v roku 2023
 6. Návrh na schválenie zásobníka investičných akcií Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja financovaných zo zdrojov EIB a PSK na obdobie rokov 2023 - 2024 (rozdelenie po okresoch)
 7. Návrh na schválenie zásobníka investičných akcií Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja financovaných zo zdrojov SIH  na obdobie rokov 2023 - 2025 (rozdelenie po okresoch)
 8. Informatívna správa o príprave strategických projektov spolufinancovaných z programu Operačný program Slovensko 2021 – 2027
 9. Navýšenie oprávnených výdavkov a spolufinancovania projektov z dôvodu schválených dodatočných príspevkov (návrh na zmeny jednotlivých uznesení)
 10. Zámer vstupu do projektu na prípravu regionálnych projektov spolufinancovaných z IROP
 11. Zámer vstupu do projektu na prípravu projektov iniciatívy Catching-up Regions spolufinancovaných z IROP
 12. Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov súvisiacich s činnosťou Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja
 13. Rôzne
 14. Záver 

***

Ján Hirčko, v. r.
predseda komisie

Ing. Alexander Galajda, v. r.
sekretár komisie

Publikované: 28.02.2023 / Aktualizované: 28.02.2023 HoreTlačiť