Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

2. zasadnutie komisie RR a CR (23.3.2023)

Pozvánka

V zmysle § 20 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov zvolávam


2. zasadnutie Komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja, ktoré sa uskutoční

Termín zasadnutia:          

23. 03. 2023 o 13:00 hod. 

Miesto konania:

v malej zasadacej miestnosti, 1. poschodie, 

Úradu Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, Prešov

Program

 1. Otvorenie
 2. Návrh overovateľa zápisnice a uznesenia
 3. Informatívna správa o príprave Kohéznej politiky po roku 2020
 4. Znenie zmluvy a stanov o ekonomickej sieti regiónov Trojmoria a slávnostný podpis zmluvy v máji 2023 v Lubline (Poľsko)
 5. Informatívna správa o aktuálnych aktivitách a postupe v oblasti cyklodopravy a cykloturistiky ku dňu 16.3.2023
 6. Schválenie predloženia  žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci výzvy Fondu na podporu športu za účelom výstavby novej telocvične  Gymnázia T. Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa
 7. Schválenie predloženia žiadostí o NFP a spolufinancovania pre dopytovo-orientované projekty v rámci výzvy IROP-DP-PO2-SC399020011-2022-107
 8. Stratégia PSK  pre mládež na roky 2023-2028 (s výhľadom do roku 2033)
 9. „Návrh na schválenie Dohody o spolupráci medzi Prešovským samosprávnym krajom (SR) a Zakarpatskou oblastnou radou (UA)“
 10. Zámer vstupu do projektu na prípravu projektov iniciatívy Cathing-up Regions spolufinancovaných z IROP
 11. Projektové zámery kultúrnych organizácií  v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK
 12. Rôzne
 13. Záver

 

Ing. Jozef Kmec, PhD., v. r.
predseda komisie

PaedDr. Martina Slivková, PhD., MBA., v. r.
sekretárka komisie

Publikované: 17.03.2023 / Aktualizované: 20.03.2023 HoreTlačiť