Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

3. zasadnutie komisie dopravy (19.04.2023)

Pozvánka

V zmysle § 20 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov zvolávam

3. zasadnutie Komisie dopravy pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja, ktoré sa uskutoční

Termín zasadnutia:

19. 04. 2023 o 10:00 hod.

Miesto konania:

V Obci Lesnica, Chata Pieniny, 065 33 Lesnica 147

Program

 1. Otvorenie 

 2. Aktivity k podpore a propagácie hromadnej osobnej dopravy, cyklodopravy a cykloturistiky

 3. Výročná správa IDS Východ, s.r.o. za rok 2022

 4. Informácia o aktuálnom stave Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja

 5. Návrh na zmenu uznesenia č. 18/2020 zo zasadnutia Komisie dopravy pri Zastupiteľstve PSK zo dňa 11. 03. 2020 a návrh na zmenu  uznesenia č. 446/2020 z 19. zasadnutia Zastupiteľstva PSK zo dňa 27. 04. 2020 k schváleniu žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu : „Rekonštrukcia mostného objektu na ceste III/3440 Solivarská ulica“

 6. Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov, ktoré súvisia s činnosťou Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja

  6.A Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku do vlastníctva PSK, pre stavbu : „III/3445 Prešov - Petrovany“, k.ú. Petrovany

  6.B Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve PSK, v správe SÚC PSK do vlastníctva PaedDr. Pavol Kmeč, v k.ú. Stará Ľubovňa, ako prípad hodný osobitného zreteľa (prebytočnosť zažiadaná ale ešte nevystavená)

  6.C Návrh na zriadenie vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k.ú. Marhaň, v súvislosti s realizáciou stavby: „3RD Marhaň SO 01 NN prípojka a SO 02 Odberné elektrické zariadenie"

  6.D Návrh na zriadenie vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k.ú. Mlynica, v súvislosti s realizáciou stavby: „IBV Slnečná - SO 10 VN prípojka a trafostanica"

  6.E Návrh na zriadenie vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k.ú. Sedliská, v súvislosti s realizáciou stavby:"Vybudovanie bezpečnostného chodníka k miestnemu cintorínu"

  6.F Návrh na zriadenie vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k.ú. Slovenská Ves, v súvislosti s realizáciou stavby: " IBV 14 RD - Slovenská Ves"

  6.G Návrh na zriadenie vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k.ú. Starý Smokovec, v súvislosti s realizáciou stavby: "3 ROD. DOMY na parc. č. 46, 51/1,51/2,51/3, k.ú. Starý Smokovec" – kanalizačná prípojka

  6. H Návrh na zriadenie vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k.ú. Vranov nad Topľou, v súvislosti s realizáciou stavby: "Stavebné úpravy areálu BAUSKA, Mierová 1401/5, 093 01 Vranov nad Topľou"

  6. I Návrh na zriadenie vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k.ú. Záborské, v súvislosti s realizáciou stavby: "Záborské, IBV 27 RD-NN"

  6. J Návrh na zriadenie vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k.ú. Záborské, v súvislosti s realizáciou stavby: „Zábrorské, LHV 65 RD-NN"

  6. K Návrh na zmenu uznesenia č. 34/2022 zo zasadnutia Komisie dopravy pri Zastupiteľstve PSK zo dňa 17.01.2022 a návrh na zmenu  uznesenia č. 957/2022 z 35. zasadnutia Zastupiteľstva PSK zo dňa 04.04.2022 k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku, v k.ú. Čemerné

  6. L Návrh na zmenu uznesenia č. 34/2022 zo zasadnutia Komisie dopravy pri Zastupiteľstve PSK zo dňa 17.01.2022 a návrh na zmenu  uznesenia č. 958/2022 z 35. zasadnutia Zastupiteľstva PSK zo dňa 04.04.2022 k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku, v k.ú. Vranov nad Topľou.

  6. M Návrh na zmenu uznesenia č. 38/2022 zo zasadnutia Komisie dopravy pri Zastupiteľstve PSK z 18.07.2023 a návrh na zmenu uznesenia č. 1043/2022 zo zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja z 30.08.2022 k schváleniu nájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve PSK, v k.ú. Veľká, v prospech Železníc Slovenskej republiky, pre stavbu: „Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad-Tatry (mimo)“

  6. N Návrh na zmenu uznesenia č. 40/2022, zo zasadnutia Komisie dopravy pri Zastupiteľstve PSK zo dňa 12.09.2022 k zriadeniu vecného bremena v k.ú. Holumnica

  6. O Návrh na zmenu uznesenia č. 40/2022 zo zasadnutia Komisie dopravy pri Zastupiteľstve PSK zo dňa 12.09.2022 k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku, v k.ú. Vyšné Raslavice

  6. P Návrh na zrušenie uznesenia č. 39/2022 zo zasadnutia Komisie dopravy pri Zastupiteľstve PSK zo dňa 04.08.2022 k prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve PSK, v správe SÚC PSK do vlastníctva Mgr. Vladimíra Filipoviča, v k.ú. Bardejov, ako prípad hodný osobitného zreteľa.C13

  6. R Návrh na zrušenie uznesenia č. 2/2023 zo zasadnutia Komisie dopravy pri Zastupiteľstve PSK zo dňa 07.03.2023 k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku, v k.ú. Pusté Pole, návrh na zmenu uznesenia č. 27/2021 zo zasadnutia Komisie dopravy pri Zastupiteľstve PSK zo dňa 14.04.2021 k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku, v k.ú. Pusté Pole a návrh na zmenu uznesenia č. 722/2021 z 27. zasadnutia Zastupiteľstva PSK zo dňa 03.05.2021, v k.ú. Pusté Pole

  7. Rôzne

  8. Záver 

***

Ján Hirčko, v. r.
predseda komisie

Ing. Alexander Galajda, v. r.
sekretár komisie

Publikované: 12.04.2023 / Aktualizované: 20.04.2023 HoreTlačiť