Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

4. zasadnutie komisie kultúry a národnostných menšín (24.04.2023)

Pozvánka

V zmysle § 20 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov zvolávam

 1. zasadnutie Komisie kultúry a národnostných menšín pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja, ktoré sa uskutoční

Termín zasadnutia:

24. 04. 2023 o 11:00 hod.

Miesto konania:

na Úrade Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, v  zasadacej miestnosti riaditeľa Ú PSK  na 1. poschodí

Program

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu, kontrola plnenia uznesení a určenie overovateľa uznesenia a zápisnice
 3. Informácia o aktuálnom stave Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja
 4. Súhrnná správa o stave a riadení všetkých kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti  PSK
 5. Schválenie predloženia žiadosti Krajskej knižnice P.O. Hviezdoslava v Prešove v rámci Plánu obnovy „Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov“
 6. Návrh na zmenu uznesení Zastupiteľstva PSK č. 967/2022 zo dňa 9. mája 2022
 7. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 14/2022 z 12. decembra 2022                 
 8. Rôzne
 9. Záver

PaedDr. Viera Leščáková, v. r.
predsedníčka komisie

Mgr. Emília Antolíková, v. r.
sekretár komisie

Publikované: 19.01.2023 / Aktualizované: 20.04.2023 HoreTlačiť