Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

4. zasadnutie komisie RR a CR (5.6.2023)

Pozvánka

V zmysle § 20 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov zvolávam


4. zasadnutie Komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja, ktoré sa uskutoční

Termín zasadnutia:

 5. júna 2023 o 09:00 hod.

Miesto konania:

 Škola v prírode Detský Raj - Vysoké Tatry - Tatranská Lesná

Program

 1. Otvorenie
 2. Návrh overovateľa zápisnice a uznesenia
 3. Schválenie programu rokovania komisie
 4. Informatívna správa o aktuálnych aktivitách a postupe v oblasti cyklodopravy a cykloturistiky ku dňu 24.5.2023
 5. Informatívna správa o činnosti Inovačného partnerského centra za rok 2022
 6. Zmeny v orgánoch spoločností založených PSK
 7. Návrh rozdelenia dotácií vo Výzve poslancov PSK pre rok 2023 v zmysle VZN PSK č. 98/2023 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK
 8. Vstup PSK do Združenia Euroregión Tatry so sídlom v Kežmarku
 9. Výročná správa o činnosti KOCR Severovýchod Slovenska za rok 2022
 10. Informácie o príprave stratégie rozvoja cestovného ruchu Prešovského kraja
 11. Rôzne
 12. Spoločná obhliadka turistických záujmových miest
 13. Záver

 

Ing. Jozef Kmec, PhD., v. r.
predseda komisie

PaedDr. Martina Slivková, PhD., MBA., v. r.
sekretárka komisie

Publikované: 30.05.2023 / Aktualizované: 30.05.2023 HoreTlačiť