Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

5. zasadnutie Komisie dopravy (19.6.2023)

Pozvánka

V zmysle § 20 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov zvolávam

 5. zasadnutie Komisie dopravy pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja, ktoré sa uskutoční

Termín zasadnutia:

19. 06. 2023 o 10:00 hod.

Miesto konania:

na Úrade Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, vo Veľkej zasadačke

Program

 1. Otvorenie
 2. Návrh zmeny uznesení o spolufinancovaní projektov z EÚ fondov
 3. Informatívna správa o konaniach v rámci schválenia žiadostí o nenávratný finančný príspevok z programu Interreg
 4. Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov súvisiacich s činnosťou Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja

4.A Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku do vlastníctva PSK pre stavbu: „Rekonštrukcia cesty III/3093, Mlynica“, k.ú. Mlynica   

4.B Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku do vlastníctva PSK, pre stavbu : „Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3491, Hertník - Kľušovská Zábava, III etapa“, k.ú. Šiba.

4.C Návrh na zriadenie vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k.ú. Krivany, v súvislosti s realizáciou stavby: „Krivany – kanalizácia, rozšírenie kanalizácie na ul. Hlavná"

4.D Návrh na zriadenie vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k.ú. Lipany, v súvislosti s realizáciou stavby: "Rozšírenie vodovodnej siete v Meste Lipany"

4.E Návrh na zriadenie vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k.ú. Nižná Šebastová, v súvislosti s realizáciou stavby: "Rozšírenie odkanalizovania územia k.ú. Nižná Šebastová – I. etapa"

4.F Návrh na zriadenie vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK,

v k.ú. Veľký Šariš, v súvislosti s realizáciou stavby: „Oddychová zóna pod hradom, Veľký Šariš“, objekt „Vodovod pitnej vody – SO 16a Automatická tlaková stanica“

4.G Návrh na zriadenie vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK,

v k.ú. Záborské, v súvislosti s realizáciou stavby: „FTTH_PO_IBV_Zaborske_Berner"

5.         Rôzne

6.         Záver

***

Ján Hirčko, v. r.
predseda komisie

Ing. Alexander Galajda, v. r.
sekretár komisie

Publikované: 14.06.2023 / Aktualizované: 27.06.2023 HoreTlačiť