Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

5. zasadnutie komisie RR a CR (8.8.2023)

Pozvánka

V zmysle § 20 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov zvolávam


 5. zasadnutie Komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja, ktoré sa uskutoční

Termín zasadnutia:

08. 08 2023 o 09:00 hod.

Miesto konania:

na Obecnom úrade obce Vyšné Repáše

Program

 1. Otvorenie
 2. Návrh overovateľa zápisnice a uznesenia
 3. Schválenie programu zasadnutia komisie
 4. Informatívna správa o aktuálnych aktivitách a postupe v oblasti cyklodopravy a cykloturistiky ku dňu 14.7.2023
 5. Informatívna správa o príprave koncepcie rozvoja cestovného ruchu Prešovského kraja
 6. Integrovaná územná stratégia v kontexte regionálneho rozvoja a rozvoja cestovného ruchu ( informatívna správa)
 7. Výročná správa ARR PSK za rok 2022
 8. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 160/2023 zo dňa 26.6.2023
 9. Schválenie vstupu Krajského múzea v Prešove do projektu: „Rekonštrukcia múzea - Komplexná obnova meštianskych domov, vrátane dvorov“ v rámci výzvy Plánu obnovy „Obnova historických a pamiatkovo chránených budov“
 10. Schválenie vstupu kultúrnych organizácií do projektov v rámci výzvy Programu Interreg Poľsko -Slovensko 2021-2027
 11. Zmena uznesenia č. 644/2021 zo dňa 15. februára 2021 za účelom realizácie projektu Carpathian Star Way - Karpatská hviezdna dráha pre prijímateľa Vihorlatská hvezdáreň v Humennom v rámci Programu ENI Cross-border Cooperation Programme 2014-2020, Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine
 12. Schválenie vstupu do projektu a predloženia ŽoNFP pre národný projekt „Zlepšenie stredného odborného školstva v Prešovskom samosprávnom kraji II.“
 13. Informatívna správa o bežeckom lyžiarskom areáli Nordic Centrum
 14. Rôzne
 15. Spoločná obhliadka záujmových miest regiónu
 16. Záver

 

Ing. Jozef Kmec, PhD., v. r.
predseda komisie

PaedDr. Martina Slivková, PhD., MBA., v. r.
sekretárka komisie

Publikované: 02.08.2023 / Aktualizované: 03.08.2023 HoreTlačiť