Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

7. zasadnutie komisie RR a CR (21.11.2023)

Pozvánka

V zmysle § 20 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov zvolávam


 7. zasadnutie Komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja, ktoré sa uskutoční

Termín zasadnutia:

21. 11. 2023 o 13:00 hod.

Miesto konania:

na Úrade Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, v malej zasadacej miestnosti na 1. poschodí

Program

 1. Otvorenie
 2. Návrh overovateľa zápisnice a uznesenia
 3. Schválenie programu zasadnutia komisie
 4. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja PSK na roky 2021 – 2030 po pripomienkovom konaní a vydaní záverečného stanoviska príslušného orgánu podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov
 5. VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA č. xxx/2023 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 98/2023 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja
 6. VÝZVA PREDSEDU PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2024 v zmysle VZN PSK č. xxx/2023 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja
 7. VÝZVA POSLANCOV PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2024 v zmysle VZN PSK č. xxx/2023 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja
 8. VÝZVA PRE REGIÓN na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2024 v zmysle VZN PSK č. xxx/2023 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja
 9. VÝZVA PARTICIPATÍVNY ROZPOČET na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2024 v zmysle VZN PSK č. xxx/2023 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja
 10. Schválenie investičného zámeru „Typizované prístaviská, domovské prístavisko a plávajúca promenáda pre vodnú nádrž Veľká Domaša“
 11. Schválenie investičného zámeru „Základná environmentálna infraštruktúra v okrese Snina"
 12. Schválenie a prijatie strategického dokumentu Nízkouhlíková stratégia organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja
 13. Rôzne
 14. Záver

 

Ing. Jozef Kmec, PhD., v. r.
predseda komisie

PaedDr. Martina Slivková, PhD., MBA., v. r.
sekretárka komisie

Publikované: 16.11.2023 / Aktualizované: 16.11.2023 HoreTlačiť