Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zdravotníctvo

dekoračný obrázokZdravotná starostlivosť v Prešovskom samosprávnom kraji 

Od 1. januára 2004 prevzal Prešovský samosprávny kraj (PSK) kompetencie v oblasti zdravotníctva.

 

Prešovský samosprávny kraj: 

 • vydáva povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnych zdravotníckych zariadeniach,
 • vedie register zdravotníckych zariadení,
 • zriaďuje polikliniky a nemocnice s poliklinikou II. typu.

Kompetencie odboru zdravotníctva PSK

Výkon miestnej štátnej správy na úseku zdravotníctva v samosprávnom kraji ako prenesený výkon štátnej správy vykonáva samosprávny kraj, ktorý:

 • zriaďuje etické komisie na posudzovanie etickej prijateľnosti projektov biomedicínskeho výskumu a etických otázok vznikajúcich pri poskytovaní ambulantnej starostlivosti,
 • určuje poskytovateľa osobe pri odmietnutí jej návrhu na uzatvorenie dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
 • preberá do úschovy a zabezpečuje odovzdanie zdravotnej dokumentácie inému poskytovateľovi,
 • schvaľuje biomedicínsky výskum v zdravotníckom zariadení ambulantnej starostlivosti,
 • zabezpečuje zastupovanie v prípade potreby poskytovania zdravotnej starostlivosti iným poskytovateľom a pri dočasnom pozastavení povolenia,
 • vydáva povolenia a iné rozhodnutia vo veciach ustanovených osobitným predpisom,
 • vykonáva dozor nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom,
 • určuje lekára, sestru a laboranta na vykonanie odvodu a lekára na vykonanie prieskumu zdravotnej spôsobilosti na základe vyžiadania príslušnej územnej vojenskej správy zo zdravotníckeho zariadenia, ktoré je v pôsobnosti samosprávneho kraja a nie je určené ako subjekt hospodárskej mobilizácie podľa osobitného predpisu,
 • zabezpečuje plnenie úloh uložených ministerstvom zdravotníctva týkajúcich sa zdravotníctva,
 • spolupracuje s ministerstvom zdravotníctva pri zabezpečovaní jednotnej prípravy zdravotníctva na obranu štátu,
 • určuje rozsahu zdravotného obvodu vrátane zoznamov obcí, menného zoznamu ulíc, prípadne popisných čísel domov.

Aktuálne

 

Koronavírus - Aktuálne informácie pre obyvateľov Prešovského kraja

Súvisiace odkazy

 

 

Publikované: 26.11.2008 / Aktualizované: 15.03.2020 HoreTlačiť