Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Výzva

PREDSEDU PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA 

 na predkladanie žiadostí o dotáciu

 

 V súlade s § 5 ods. 2. Všeobecne záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja č. 15/2008 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 15/2008“) zverejňuje predseda Prešovského samosprávneho kraja

výzvu 

na predkladanie žiadostí o dotáciu z vlastných príjmov na financovanie projektov realizovaných v roku 2009.

Podporované všeobecne prospešné služby

a) poskytovanie zdravotnej starostlivosti,

b) poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,

c) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,

d) ochrana ľudských práv a základných slobôd,

e) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,

f) výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby

 

Podporované všeobecne prospešné alebo verejnoprospešné účely

a) rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt,

b) realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov,

c) ochrana a tvorba životného prostredia,

d) zachovanie prírodných hodnôt,

e) ochrana zdravia,

f) ochrana práv detí a mládeže,

b) rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy a plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci v ohrození života alebo pri postihnutí živelnou pohromou.

 

Termín predloženia žiadostí:   v priebehu roka 2009

 

Miesto a spôsob predloženia žiadostí:

a) osobne na podateľni Úradu PSK

b) doporučenou poštou na adrese:

Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Odbor financií
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

c) na obálku uveďte: VZN č. 15/2008 – VÝZVA PREDSEDU

 

Podmienky poskytovania dotácií

 1. O pridelenie dotácie môžu žiadať právnické a fyzické osoby so sídlom alebo trvalým bydliskom za území PSK vymedzené v § 2 VZN č. 15/2008.
 2. Subjekt predloží Úradu PSK kompletnú žiadosť (t.j. vyplnené všetky riadky a stĺpce) na predpísanom tlačive (viď príloha č. 1), s rozpočtom akcie /projektu/ (viď príloha č. 2). Podľa potreby financovania vyplniť v rozpočte príslušný náklad (bežný, kapitálový). V rámci financovania kapitálového projektu je možné použiť finančné prostriedky len na kapitálové výdavky. To isté platí pri financovaní bežného projektu. Náklad nevzťahujúci sa na uvedený projekt z tlačiva vypustiť. Neoddeliteľnou súčasťou žiadosti sú povinné prílohy (bod VI).
 3. Predložené žiadosti o dotáciu môžu byť podporené predsedom PSK maximálne do výšky 50 % z celkového rozpočtu projektu, akcie, podujatia.
 4. K predloženej žiadosti vypracuje Odbor financií Úradu PSK stanovisko, v ktorom uvedie, či žiadosť spĺňa podmienky VZN č. 15/2008 a zverejnenej výzvy predsedu. U projektov, ktoré si vyžadujú kapitálové čerpanie predloží k žiadosti stanovisko aj Odbor organizačný Úradu PSK.
 5. Žiadosti o dotáciu v kompetencii predsedu predkladá Odbor financií Úradu PSK predsedovi PSK. O výsledku rozhodnutia predsedu PSK o pridelení dotácie bude žiadateľ písomne vyrozumený v lehote do 30 dní od schválenia žiadosti predsedom PSK, a zároveň bude vyzvaný na podpis zmluvy.
 6. Finančná dotácia schválená predsedom PSK bude žiadateľovi pridelená po podpísaní zmluvy zmluvnými stranami. Príjemca je povinný poskytnutú dotáciu vyúčtovať v termíne do 30 dní od ukončenia akcie, na ktorú boli finančné prostriedky poskytnuté.
 7. Dotácie poskytnuté na podporu projektov realizovaných v roku 2009 sú určené výhradne na úhradu oprávnených nákladov súvisiacich s realizáciou projektov. Za oprávnené náklady súvisiace s realizáciou projektov sa považujú preukázané výdavky žiadateľov ( u žiadateľov, ktorí sú platiteľmi DPH, výdavky znížené o daň): 
  • Bežné náklady na obstaranie hnuteľných vecí, materiálov a prác neinvestičného charakteru potrebných pre realizáciu projektov (prenájom, ubytovanie, dopravné, propagačné materiály, ostatné bežné náklady)
  • Kapitálové náklady na obstaranie nehnuteľných vecí, materiálov a prác investičného charakteru (nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, prípravná a projektová dokumentácia, realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia, ostatné kapitálové náklady).

8. Na poskytnutie dotácie nemá žiadateľ právny nárok.

9. Žiadateľ súhlasí so zaradením do databázy a so zverejnením údajov o organizácii, názve projektu a výške poskytnutej podpory na web stránke Prešovského samosprávneho kraja www.po-kraj.sk .

 

Povinné prílohy k žiadosti na poskytnutie dotácie

a) Výpis z Obchodného registra, Živnostenského registra, Rozhodnutie o zriadení alebo založení právnickej osoby a iného registra.

b) Štatút, stanovy, zakladateľská listina, spoločenská zmluva a pod. – stačí kópia.

c) Písomné potvrdenie príslušných orgánov o vyrovnaní všetkých daňových a odvodových povinností (daňový úrad, poisťovne), nie staršie ako tri mesiace v prípade, že žiadateľ požaduje finančný príspevok v objeme vyššom ako 1.600,00 €.

d) Čestné prehlásenie žiadateľa o vyrovnaní všetkých daňových a odvodových povinností v prípade, že žiadateľ požaduje finančný príspevok v objeme do 1.599.00 €.

e) Fotokópia – Zmluva o zriadení účtu.

f) Overený list vlastníctva (pri realizácii investičnej akcie).

g) Overená fotokópia nájomnej zmluvy – minimálne na 5 rokov (pri realizácii investičnej akcie).

h) Prehlásenie, že voči PSK má žiadateľ vyrovnané všetky pozdĺžnosti.

i) Čestné prehlásenie: „Týmto ako štatutárny zástupca žiadateľa prehlasujem, že ku dňu podania žiadosti o dotáciu nie je na majetok žiadateľa vyhlásený konkurz. Rovnako, že konkurz nebol zamietnutý pre nedostatok majetku – pri realizácii investičnej akcie“.

 

Na obce sa vzťahuje doloženie dokladov f) až i).

 

V Prešove, dňa 2. marca 2009

MUDr. Peter Chudík, v.r.
     predseda PSK 

Publikované: 02.03.2009 / Aktualizované: 09.05.2019 HoreTlačiť