Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Cestovné poriadky - vnútroštátna autobusová doprava

Schvaľovanie cestovných poriadkov vnútroštátnej autobusovej dopravy

Schvaľovanie cestovných poriadkov vnútroštátnych prímestských a diaľkových liniek na území (vrátane vychádzajúcich z územia) Prešovského kraja a ich zmien v zmysle zákona o cestnej doprave. Možnosť elektronicky požiadať o schválenie cestovného poriadku alebo jeho zmeny.

Popis služby

Proces schvaľovania cestovných poriadkov a ich zmien pre vnútroštátne prímestské a diaľkové linky Prešovského kraja (aj tie, ktoré vychádzajú z územia Prešovského kraja) je určený podľa § 15 ods. 3 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave.

Poskytovaná služba slúži dopravcom – prevádzkovateľom cestnej dopravy, ktorí prevádzkujú pravidelnú vnútroštátnu autobusovú dopravu na základe udelenej dopravnej licencie na konkrétnu autobusovú linku, resp. dopravcom, ktorí podali, resp. chcú podať návrh na začatie konania o udelenie dopravnej licencie na vnútroštátnu pravidelnú dopravu.

Lehota vybavenia služby

Lehota na vybavenie nie je právne určená.

Na toto konanie sa podľa § 50 ods. 4 písm. b) zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní, t. j. zákon 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

Správne poplatky

 

Správne poplatky - – schválenie cestovného poriadku alebo jeho zmeny
Platby - úkon Poplatok pre fyzické osoby Poplatok pre právnické osoby
Za schválenie cestovného poriadku alebo jeho zmeny podľa položky 79 písm. d) sadzobníka zákona o správnych poplatkoch, ktorý tvorí prílohu zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch, t. j. úkon podaný poštou alebo doručený osobne na Úrad PSK

15 EUR

15 EUR

Za schválenie cestovného poriadku alebo jeho zmeny podľa položky 79 písm. d) sadzobníka zákona o správnych poplatkoch, ktorý tvorí prílohu zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch, t. j. úkon podaný elektronicky  7,50 EUR

  7,50 EUR

Zníženie poplatkov pri elektronickom podaní

§ 6 odsek 2

Ak sa úkony a konania vykonávajú na základe návrhu podaného elektronickými prostriedkami alebo prostredníctvom integrovaného obslužného miesta5) a ak tento zákon pri jednotlivých položkách sadzobníka neustanovuje inak, sadzba poplatku je 50 % z poplatku určeného podľa sadzobníka; v týchto prípadoch sa však poplatok znižuje najviac o 70 eur. Ak sú súčasťou návrhu prílohy, uplatní sa znížená sadzba poplatkov podľa prvej vety len vtedy, ak sú tieto prílohy v elektronickej podobe.

Spôsob úhrady poplatku

 • Poplatok za úkon a konanie sa platí prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, poštovým poukazom na účet PSK vedený v Štátnej pokladnici č.: IBAN: SK94 8180 0000 0070 0051 9138.
 • Poplatok sa platí bez výzvy a je splatný podľa § 7 ods. 4 a § 8. ods. 1 zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch pri podaní žiadosti o schválenie cestovného poriadku alebo jeho zmeny. Ak nebol poplatok zaplatený pri podaní alebo v určenej sume, je splatný podľa § 8. ods. 1 zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy správneho orgánu na jeho zaplatenie.
 • Ak poplatok splatný podľa § 8 tohto zákona nebude zaplatený, správny orgán podľa § 9 zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch úkon nevykoná a konanie zastaví. Proti rozhodnutiu o zastavení konania pre nezaplatenie poplatku sa nemožno odvolať.

Oslobodenie od platenia poplatkov

Oslobodenie od platenia poplatkov za danú službu je možné len v uvedených prípadoch:

 • Od poplatku podľa písm. d) je oslobodený dopravca, ktorý žiada o schválenie alebo zmenu cestovného poriadku na autobusovej linke, ktorá je súčasťou záväzku dopravcu, ktorý pre neho vyplýva zo zmluvy o službách vo verejnom záujme uzatvorenej s objednávateľom dopravných služieb, t. j. PSK podľa Splnomocnenia bodu 5. k Položke 79 Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch.
 • Správny orgán môže upustiť od vybratia poplatku, ak ide o prepravu z dôvodov verejného záujmu podľa Splnomocnenia bodu 1. k Položke 79 Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch.
 • Správny orgán môže na základe vzájomnosti od vybratia poplatku upustiť alebo sadzbu poplatku znížiť. V odôvodnených prípadoch, predovšetkým z hľadiska zabezpečenia zásad dopravnej politiky, môže správny orgán poplatok zvýšiť až na trojnásobok podľa Splnomocnenia bodu 2. k Položke 79 Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch.

Doplňujúce informácie

Ďalšie informácie o danej službe je možné získať prostredníctvom -  webovej stránky Úradu PSK, telefonicky, mailom na uvedených kontaktoch, poštou či osobne na adrese: Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor dopravy -  oddelenie osobnej dopravy, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov.

Ochrana osobných údajov

Prešovský samosprávny kraj spracúva osobné údaje v súlade so  zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a v zmysle Zásad spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji zverejnených na jeho webovom sídle.

Podanie

Prostredníctvom tejto služby je možné podať podanie predovšetkým elektronicky - elektronickým podaním.  Elektronické podanie je možné podať priamo z portálu PSK prostredníctvom elektronického formulára Žiadosť o schválenie cestovného poriadku alebo jeho zmeny

UPOZORNENIE

Elektronicky podaná žiadosť musí byť podpísaná elektronickým podpisom žiadateľa - fyzickej osoby alebo štatutárneho zástupcu žiadateľa – právnickej osoby prostredníctvom eID karty, inak nie je platná a nebude vybavená.

Formulár elektronického podania je možné využiť aj bez použitia eID karty, ale v takomto prípade je potrebné vyplnený formulár vytlačiť a podpísať a takto vyplnenú žiadosť v listinnej podobe zaslať na Odbor dopravy Úradu PSK. K žiadosti je pritom potrebné doložiť doklad o úhrade správneho poplatku v príslušnej výške za úkon podaný poštou alebo doručený osobne na Úrad PSK.

Kontakty

Odbor

Odbor dopravy
doprava@vucpo.sk

Kontakt

Bc. Tomáš Lichvár
tomas.lichvar@vucpo.sk
051/70 81 775

Web

Podania

Súvisiaca legislatíva

 • Zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška MDVRR SR č. 124/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 56/2012 Z. z.
 • Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
 • Vyhláška č. 35/1984 Zb. vykonávacia vyhláška k zákonu o pozemných komunikáciách

Životné situácie

 • Cestná doprava a parkovanie
 • Služby
Tlačiť Nápoveda Odoberať zmeny Odoslať
Hodnotenie: 3/5
Hlasovalo: 3
Hodnotenie

Odporúčané stránky

  Kontakt

  Úrad PSK 
  Námestie mieru 2
  080 01 Prešov

  Infolinka: 051 / 70 81 111 

  Úradné hodiny pre verejnosť

  Úrad a podateľňa PSK 
  Pondelok - Štvrtok 

    8.00 - 15.00
  Piatok
   
  8.00 - 14.00

  Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 01.08.2023 HoreTlačiť