Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

Licencie - vnútroštátna autobusová doprava

Licencovanie subjektov pre vnútroštátnu pravidelnú autobusovú dopravu

Udeľovanie, zmena, prevod a odnímanie dopravných licencií na vnútroštátnu pravidelnú prímestskú a diaľkovú dopravu trasy, ktorej linky začínajú na území Prešovského kraja podľa § 10 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.

Popis služby

Táto služba je určená dopravcom – prevádzkovateľom cestnej dopravy, ktorí chcú podať návrh:

 • návrh na začatie konania o udelenie dopravnej licencie na vnútroštátnu pravidelnú dopravu, t. j. prímestskú alebo diaľkovú autobusovú linku na území Prešovského kraja alebo prímestskú alebo diaľkovú linku, ktorá začína na území Prešovského kraja
 • alebo návrh na zmenu, prevod alebo odňatie dopravnej licencie.

Lehota vybavenia služby

Lehota na vybavenie je do 30 dní od začatia konania, v zvlášť zložitých prípadoch do 60 dní. Ak nemožno vzhľadom na povahu veci rozhodnúť ani do 60 dní, môže ju primerane predĺžiť odvolací orgán.

Správne poplatky

Správne poplatky - vydanie a zmena dopravnej licencie na území PSK
Platby - úkon Poplatok pre fyzické osoby Poplatok pre právnické osoby
Za vydanie dopravnej licencie na vnútroštátnu pravidelnú autobusovú dopravu, za každý aj začatý rok podľa položky 79 písm. a) bodu 2. sadzobníka zákona o správnych poplatkoch (príloha zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch), t. j. úkon podaný poštou alebo doručený osobne na úrad PSK

 85 EUR

 85 EUR

Za vydanie dopravnej licenciena vnútroštátnu pravidelnú autobusovú dopravu, za každý aj začatý rok podľa položky 79 písm. a) bodu 2. sadzobníka zákona o správnych poplatkoch (príloha zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch), t. j. úkon podaný elektronicky 

 42,50 EUR

 42,50 EUR
Za vykonanie zmeny dopravnej licencie podľa písmena a) podľa položky 79 písm. b) sadzobníka zákona o správnych poplatkoch (príloha zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch), t. j. úkon podaný poštou alebo doručený osobne na úrad PSK

42,50 EUR

42,50 EUR
Za vykonanie zmeny dopravnej licencie podľa písmena a) podľa položky 79 písm. b) sadzobníka zákona o správnych poplatkoch (príloha zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch), t. j. úkon podaný elektronicky   21 EUR

  21 EUR

Za dodatočne vydávanú licenciu správny orgán podľa Splnomocnenia bodu 3. k položke 79 sadzobníka zákona o správnych poplatkoch (príloha zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch) môže správny orgán

zvýšiť príslušnú sadzbu poplatku
 až na trojnásobok

zvýšiť príslušnú sadzbu poplatku
 až na trojnásobok

Zníženie poplatkov pri elektronickom podaní

§ 6 odsek 2

Ak sa úkony a konania vykonávajú na základe návrhu podaného elektronickými prostriedkami alebo prostredníctvom integrovaného obslužného miesta5) a ak tento zákon pri jednotlivých položkách sadzobníka neustanovuje inak, sadzba poplatku je 50 % z poplatku určeného podľa sadzobníka; v týchto prípadoch sa však poplatok znižuje najviac o 70 eur. Ak sú súčasťou návrhu prílohy, uplatní sa znížená sadzba poplatkov podľa prvej vety len vtedy, ak sú tieto prílohy v elektronickej podobe.

Spôsob úhrady poplatku

Poplatok sa platí bez výzvy a je splatný podľa § 7 ods. 4 a § 8. ods. 1 zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch pri podaní návrhu na začatie konanie o udelenie dopravnej licencie .

Ak nebol poplatok zaplatený pri podaní alebo v určenej sume, je splatný podľa § 8. ods. 1 zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy správneho orgánu na jeho zaplatenie.

Ak poplatok splatný podľa § 8 tohto zákona nebude zaplatený, správny orgán podľa § 9 zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch úkon nevykoná a konanie zastaví. Proti rozhodnutiu o zastavení konania pre nezaplatenie poplatku sa nemožno odvolať.

Oslobodenie od platenia poplatkov

Oslobodenie od platenia poplatkov za danú službu je možné len v uvedených prípadoch:

 • Správny orgán môže upustiť od vybratia poplatku, ak ide o prepravu z dôvodov verejného záujmu podľa Splnomocnenia bodu 1. k položke 79 Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch.
 • Správny orgán môže na základe vzájomnosti od vybratia poplatku upustiť alebo sadzbu poplatku znížiť. V odôvodnených prípadoch, predovšetkým z hľadiska zabezpečenia zásad dopravnej politiky, môže správny orgán poplatok zvýšiť až na trojnásobok podľa Splnomocnenia bodu 2. k položke 79 Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch.

Doplňujúce informácie

Ďalšie informácie o danej službe je možné získať prostredníctvom -  webovej stránky Úradu PSK, telefonicky, mailom na uvedených kontaktoch, poštou či osobne na adrese: Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor dopravy -  oddelenie osobnej dopravy, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov.

Ochrana osobných údajov

Prešovský samosprávny kraj spracúva osobné údaje v súlade so  zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a v zmysle Zásad spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji zverejnených na jeho webovom sídle.

Ochrana osobných údajov

Prešovský samosprávny kraj spracúva osobné údaje v súlade so  zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a v zmysle Zásad spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji zverejnených na jeho webovom sídle.

Podanie

Prostredníctvom tejto služby je možné podanie podať predovšetkým elektronicky - elektronickým podaním.  Elektronické podanie je možné podať priamo z portálu PSK vyplnením príslušného elektronického formuláraNávrh na začatie konania o udelenie dopravnej licencie, Doplnenie podania, Vzdanie sa odvolania, Odvolanie. 

 

UPOZORNENIE k vypĺňaniu žiadostí

Elektronicky podaná žiadosť musí byť podpísaná elektronickým podpisom žiadateľa - fyzickej osoby alebo štatutárneho zástupcu žiadateľa – právnickej osoby prostredníctvom eID karty, inak nie je platná a nebude vybavená.

Formulár elektronického podania je možné využiť aj bez použitia eID karty, ale v takomto prípade je potrebné vyplnený formulár vytlačiť a podpísať a takto vyplnenú žiadosť v listinnej podobe zaslať na Odbor dopravy Úradu PSK. K žiadosti je pritom potrebné doložiť doklad o úhrade správneho poplatku v príslušnej výške za úkon podaný poštou alebo doručený osobne na Úrad PSK.

Kontakty

Odbor

Odbor dopravy
doprava@vucpo.sk

Kontakt

Bc. Tomáš Lichvár
tomas.lichvar@vucpo.sk
051/70 81 775

Web

Podania

Súvisiaca legislatíva

 • Zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní (správny poriadok)
 • Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška MDVRR SR č. 124/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 56/2012 Z. z.
 • Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
 • Vyhláška č. 35/1984 Zb. vykonávacia vyhláška k zákonu o pozemných komunikáciách

Životné situácie

 • Doklady potrebné k začatiu podnikania
Tlačiť Nápoveda Odoberať zmeny Odoslať
Hodnotenie: 3/5
Hlasovalo: 1
Hodnotenie

Odporúčané stránky

  Kontakt

  Úrad PSK 
  Námestie mieru 2
  080 01 Prešov

  Infolinka: 051 / 70 81 111 

  Úradné hodiny pre verejnosť

  Úrad a podateľňa PSK 
  Pondelok - Štvrtok 

    8.00 - 15.00
  Piatok
   
  8.00 - 14.00

  Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 09.05.2019 HoreTlačiť