Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Sadzobník správnych poplatkov a úhrad

Informovanie o sadzobníku správnych poplatkov a sadzobníku úhrad za sprístupňovanie informácií

Informácie sadzobníka spoplatnených úkonov (správne poplatky a úhrady) a za sprístupnenie informácií Prešovským samosprávnym krajom. Úkony a služby neuvedené v sadzobníku nie sú spoplatnené.

Popis služby 

Predmetom poplatkov sú úkony a konania samosprávneho kraja, sú uvedené v sadzobníku PSK na základe sadzobníka správnych poplatkov v zmysle zákona č. 145/1995 o správnych poplatkoch (ďalej len "sadzobníka zákona o správnych poplatkoch"), ktorý tvoí prílohu uvedeného zákona.

Sadzobník správnych poplatkov (zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch)

Spoplatňované úkony pre dané oblasti kompetencií poskytovaná Úradom Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len Úrad PSK) :

Úkony a služby neuvedené v tomto sadzobníku nie sú spoplatnené.

Zníženie poplatkov pri elektronickom podaní

 

§ 6 odsek 2

Ak sa úkony a konania vykonávajú na základe návrhu podaného elektronickými prostriedkami alebo prostredníctvom integrovaného obslužného miesta5) a ak tento zákon pri jednotlivých položkách sadzobníka neustanovuje inak, sadzba poplatku je 50 % z poplatku určeného podľa sadzobníka; v týchto prípadoch sa však poplatok znižuje najviac o 70 eur. Ak sú súčasťou návrhu prílohy, uplatní sa znížená sadzba poplatkov podľa prvej vety len vtedy, ak sú tieto prílohy v elektronickej podobe.

 

Lehota vybavenia služby

 

Zákonná lehota na vybavenie služby je 30 dní.

 

Správne poplatky

Táto služba nie je spoplatnená, ak je vybavená výlučne elektronickým spôsobom. Inak sa účtuje poplatok v zmysle sadzobníka správnych poplatkov.

Doplňujúce informácie

Ďalšie informácie o spoplatnení úkonov poskytovaných Úradom PSK je možné získať prostredníctvom -  webovej stránky Úradu PSK, telefonicky, mailom na uvedených kontaktoch, elektronickým podaním pomocou elektronického formulára, poštou či osobne na adrese: Úrad Prešovského samosprávneho kraja, príslušný odbor, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov.

Ochrana osobných údajov

Prešovský samosprávny kraj spracúva osobné údaje v súlade so  zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a v zmysle Zásad spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji zverejnených na jeho webovom sídle.

Ak chcete požiadať o doplňujúce údaje k tejto službe elektronicky, môžete tak urobiť priamo z portálu PSK, vyplnením elektronického formulára - Všeobecné elektronické podanie.

Podanie

 

 

Kontakty

Odbor

Kancelária riaditeľa
Odbor dopravy
Odbor zdravotníctva

Kontakt

Kancelária riaditeľa
odd. organizačné, registratúry a krízového riadenia:

PhDr. Gabriela Petrová, PhD. 
gabriela.petrova@vucpo.sk 
051/70 81 311

Web

 

Podania

Životné situácie

  • Slobodný prístup k informáciám utajované skutočnosti archívy
Tlačiť Nápoveda Odoberať zmeny Odoslať
Hodnotenie: 3/5
Hlasovalo: 1
Hodnotenie
Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 03.08.2023 HoreTlačiť